கணக்கு மேலாண்மையில் மொபைல் வங்கிப் ப

EquitableSheep avatar
By EquitableSheep

Quiz

Flashcards

5 Questions

மொபைல் பேங்கிங் என்றால் என்ன?

மொபைல் பேங்கிங் செய்வதில் எந்த பயன்பாடு உள்ளது?

மொபைல் பேங்கிங் செய்வதின் குறைவுகள் யாவை?

கணக்கீடு என்றால் என்ன?

கணக்குப் பணிகளில் 'கணக்கீடு' என்று பெயர் பெற்ற மாணவ

Description

கணக்கு மேலாண்மையில் மொபைல் வங்கிப் பணக்காரம் என்றும் அனுபவிக்கலாம். இது

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Accounting Principles and Practices Quiz
5 questions
Accounting Concepts Quiz
5 questions
Accounting Principles and Practices Quiz
10 questions