ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทวีปอเมริกา

SociableOctopus8370 avatar
SociableOctopus8370
·

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้คือ?

ลักษณะภูมิลักษณ์ที่แตกต่างระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้คือ?

ทวีปใดมีแนวทิวทัศน์ที่เรียงตั้งจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตกมากกว่า?

Description

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกา

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Living with the Physical Environment Quiz
5 questions
Living with the Physical Environment Quiz
BetterThanExpectedFuchsia8339 avatar
BetterThanExpectedFuchsia8339
Asia's Physical Environment
29 questions
Asia's Physical Environment
CooperativeChalcedony6490 avatar
CooperativeChalcedony6490
COPY: Asia's Physical Environment
29 questions
COPY: Asia's Physical Environment
CooperativeChalcedony6490 avatar
CooperativeChalcedony6490
Use Quizgecko on...
Browser
Browser