மயிலாடுதுறை நகரம் வினாடி வினா தேர்வ

LikedPanther avatar
By LikedPanther

Quiz

Flashcards

5 Questions

மயிலாடுதுறை நகரத்தின் அருகில் எந்த ஆற்று இருக்கிறது?

மயிலாடுதுறை எந்த மாநகரத்தில் அமைந்துள்ளது?

மயிலாடுதுறை எங்கு உள்ளது?

மயிலாடுதுறை எப்போது நிறைந்தது?

மயிலாடுதுறை நகரத்தில் எத்தனை ரயில் நிலையம் உள்ளது?

Description

மயிலாடுதுறை நகரம் தமிழ்நாடுவில் உள்ள ஒரு நகரம். இந்த வினாடி நகரத்தில் எந்த

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free