வது படிப்பின் பொருளில் விதிகள் அறிந்துக

BestSellingFantasy avatar
By BestSellingFantasy

Quiz

Flashcards

3 Questions

இயற்கையில், குழப்பத்தை எவ்வாறு அளவுமீறுகிறது?

பொருளில் குறிக்கப்பட்ட விதிகளில் எது சரியானது?

ஒரு கட்டியது அலுவலகத்தில் வெளியில் வைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது எது?

Description

12 வது படிப்பின் பொது பொருளில் குறிக்கப்பட்ட விதிகளை அறிந்துகொள்ளுங்கள். பூமி வா

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This