ગુજરાતી માં વાત કરવી

TranquilLogarithm avatar
TranquilLogarithm
·

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

લખે, પરિસ્થિતિ છે.' શબ્દ અર્થમાં આ પ્રકારનું ઉપયોગ ક્યાં થયું છે?

પહોંચ મેળવી

ગુજરા�ত�� � ��������� ���� ���� �� ������ ���� ����� ����������� ������� ��� ����� ����� �� �����?

���

� ������ ��� ��� ���������?�

����

� ������� ������� �������� � ����� � �� ��?

��

� � ��� �����?�

��

મુલાકાત દરમિયાન મિત્રને શું બતાવ્યું?

મિત્ર ઊભો રહ્યો.

મુલાકાત દરਮ𝈅𝆤𝈓𝈗𝈏‹𝈅𝆤𝈓𝈔𝈏𝈊 𝈛𝆥𝈉𝈉 𝈃𝆨𝈖𝆩?

𝉥𝈖𝈞𝈣𝉄 𝉧𝈗𝉃𝈉 𝉧𝆩𝈘𝈏

મીठ𝇐 𝊱. 𝉥𝇐, 𝊂. 𝉧.?

𝊆. 𝇴. 𝊁

𝊱. 𝉥, 𝊂. 𝇐,?

চ ড ছ

આ ક્વિઝ વિચારો અને વાતો સંબંધિત છે અને અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષા પર આધાર રાખી છે.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser