વ્યાયામનો જ્ઞાન પરીક્ષા

AdvantageousElation avatar
By AdvantageousElation

Quiz

Flashcards

3 Questions

ખેલ ક્ષેત્રમાં કયો ખેલ સૌથી વધુ પ્રખ્યાત છે?

ઓલિમ્પિક ખેલોમાં કેટલી રંગમંચો છે?

વિશ્વમાં સૌથી વધુ દરિયાકિનારાના ખેલ સ્થળ ક્યાં છે?

Description

વ્યાયામનો જ્ઞાન પરીક્ષા: આ ક્વિઝમાં તમારા ખેલ વિશે જાણકારી

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This