ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕ್ವಿಜ್

LustrousHolmium avatar
By LustrousHolmium

Quiz

Flashcards

9 Questions

ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?

What is the question?

ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು?

‘‘ ರಾಜ್‌’’ ಪ್ರ�್‌� ಯ� ��‌� � �‌� �‌ �� �‌� � �‌� ‍‌� ‍‌�‌� ಯ� �� ್ ಕ� ಕ� �‌�‌� ನ� �‌� � ್ �‌� �‌���‌� �‌� ಖ� �‌� ಯ �‌� �‌� �‌ �� ‌�� �� � �� ‌�� �� ‍‌� ಧ� � �‌� ಧ �‌� �‌ �� ��?

‘‘ ರ� ‌���‍��� ’’ ನ‍�� ್ ‌ ‌ �� �‌�� ು‍‌‍��� ು ು‍��� ‌���� ��?

‘‘ ు‍���� ’’ ು  ു‍��� ು  ു‍��� ు‍��� ు  ു‍����?

‘‘ ౄ  ൅  േ  ’’ ౄ  ൅  േ  ങ     ഡ?

Summary

The Role and The The subtopics: political theory

Political science, as a sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-topics, political theory, the sub-top

Description

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free