ગુણાકારના નિયમ વિકલન

FunnyMarigold avatar
FunnyMarigold
·

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

આ આંશિક વિકલનોનું ફરીથી વિકલન થઇ શકે છે, તે કેમ?

z સાપેક્ષ

x z નું z નું કહેવાય પ્રત્યે અંતર 64, y, અને x સાપેક્ષ, z સાપેક્ષ આ આંશિક વિકલ માટે __________.

y

z, x, y, 64 સુધી આ આંશિક વિકલ z, z સુ_ __________.

y

y, x, 64, z 4 y __________.

z

x, y, 64, z 4 z __________.

z

__________ y, z, x, 64 _ __________.

y, z

__________ x, z, y, 64 _ __________.

64, x

__________ z, y, 64, x __________.

z, x

__________ 64, y, x ,z __________.

x ,z

Study Notes

લક્ષ અને તેના પ્રમાણિત સૂત્રો

  • લક્ષ (Limit) નો અર્થ સમજાવો: કોઇ એક ચલ x નું લક્ષ એ કિમંતને આધારે સમજાવવામાં આવે છે.
  • લક્ષ ના પ્રમાણિત સૂત્રો: (a- δ) < x < (a + δ) એ લક્ષ ના પ્રમાણિત સૂત્ર છે.

વિકલન અને તેના નિયમો

  • વિકલન (Differentiation) ની વ્યાખ્યા: વિકલન એ વિધેય ની પ્રત્યેની વિકલનની વ્યાખ્યા છે.
  • વિકલન ના નિયમો: બાદબાકીનો નિયમ, ગુણાકારના નિયમ, અને મિશ્ર-વિધેયનો નિયમ.

મિશ્ર-વિધેય

  • મિશ્ર-વિધેય (Composite Function) નું વિકલન: મિશ્ર-વિધેય એટલે શું અને તેના નિયમો.
  • મિશ્ર-વિધેય ના દાખલાઓ: વિવિધ પ્રકારના દાખલાઓ.

ગૂઢ વિધેય

  • ગૂઢ વિધેય (Implicit Function) નું વિકલન: ગૂઢ વિધેય નું વિકલન અને તેના પ્રકારો.
  • ગૂઢ વિધેય ના દાખલાઓ: વિવિધ પ્રકારના દાખલાઓ.

આંશિક વિકલન

  • આંશિક વિકલન (Partial Differentiation) ની વ્યાખ્યા: આંશિક વિકલન એ વિધેય નું એક નિરપેક્ષ ચલ પ્રત્યે વિકલન કરવામાં આવે છે.
  • આંશિક વિકલન ના દાખલાઓ: વિવિધ પ્રકારના દાખલાઓ.

આ ક્વિઝમાં તમે વિધેય ની પ્રત્યે ની વિકલનની વ્યાખ્યા સંબંધિત નિયમો સાથે સમજી શકો છો.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser