ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงา

LawAbidingRadiance avatar
By LawAbidingRadiance

Quiz

Flashcards

10 Questions

ในเอกสารที่กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๒๖ มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

เลขที่หนังสือออกในเอกสาร พ.ศ. ๒๕๒๖ มีความหมายอย่างไร?

คำที่ใช้ในหนังสือราชการต้องเป็นคำอะไร?

คำขึ้นต้นที่ใช้ในหนังสือราชการต้องมีคุณลักษณะอย่างไร?

คำลงท้ายที่ใช้ในหนังสือราชการต้องมีลักษณะอย่างไร?

จงเลือกคู่ที่สอดคล้องกัน: หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๘

จงเลือกคู่ที่สอดคล้องกัน: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) และภาคผนวก ๒

จงเลือกคู่ที่สอดคล้องกัน: ภาคผนวกท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)

จงเลือกคู่ที่สอดคล้องกัน: หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๘

จงเลือกคู่ที่สอดคล้องกัน: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) และภาคผนวก ๒

Description

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Thailand Trivia
6 questions
Thailand Trivia
UserFriendlyTiger avatar
UserFriendlyTiger
Thailand
5 questions
Thailand
SensibleBlackTourmaline avatar
SensibleBlackTourmaline
Discover Thailand
10 questions
Discover Thailand
AdroitWetland avatar
AdroitWetland