การสื่อสารกลุ่มในองค์กร

WellReceivedPlot avatar
WellReceivedPlot
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

เทคนิคใดเป็นการให้สมาชิกเขียนความคิดเห็นลงในกระดาษโดยไม่ระบุชื่อ?

Nominal Group Technique

การตัดสินใจโดยกลุ่มมีข้อดีอะไร?

มีทางเลือกที่เยอะ

เทคนิคใดเป็นการระดมสมองโดยการนำไอเดียของทุกคนมาเสนอ?

Brainstorming

ข้อดีของ Delphi Technique คืออะไร?

ไม่มีการพูดคุย

เทคนิคใดใช้การประชุมผ่านสื่อออนไลน์หรือ VDO Call?

การประชุมโดยใช้สื่อ

ข้อเสียของ Brainstorming คือ?

ไม่มีการประเมินหรือคัดกรองไอเดีย

Nominal Group Technique เน้นให้สมาชิกเขียนความคิดเห็นแบบไหน?

ไม่ระบุชื่อ

Delphi Technique ใช้ feedback จากใคร?

ผู้เชี่ยวชาญ

การประชุมโดยใช้สื่อ เป็นแบบการทำงานเป็น...

แบบกลุ่ม

เมื่อต้องการให้สมาชิกมีโอกาสตอบความคิดหลาย ๆ ครั้งโดยไม่ต้องพูด จะเลือกใช้เทคนิคใด?

Nominal Group Technique

ข้อเสียของการตัดสินใจโดยกลุ่มคือ?

อาจเกิดการครอบงำจากคนกลุ่มน้อย

เทคนิคใดมีลักษณะการเป็นทีมงานทำหน้าที่เดียวกัน?

การประชุมโดยใช้สื่อ

ข้อดีของ Delphi Technique คือ?

ความคิดรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่เท่ากัน

Brainstorming เป็นการระดมสมองโดยวิธีใด?

ไม่มีการประเมินความคิด / แค่สนับสนุน

Nominal Group Technique ช่วยบรรลุหลักการใด?

ตัดสินใจโดยกลุ่ม

Delphi Technique เน้นข้อไหนของแผนการตัดสินใจ?

การจัดเก็บข้อมูล

การประชุมโดยใช้สื่อ เพื่อส่งถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้เกี่ยวข้องจะใช้วิธีใด?

VDO Call

Study Notes

กลุ่มในองค์กร

 • กลุ่ม คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมและมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
 • แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นทางการ (Formal Group) และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal Group)

กลุ่มที่เป็นทางการ (Formal Group)

 • กลุ่มที่บุคคลในองค์กรหรือในหน่วยงาน ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
 • ตัวอย่าง ได้แก่ Functional Group, Task Group, และ Committee

กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal Group)

 • กลุ่มบุคคลที่เกิดขึ้นเอง โดยความสมัครใจในสถานที่ทำงานต่างๆ
 • ตัวอย่าง ได้แก่ Interest Group, Friendship Group

บทบาทของกลุ่มในองค์กร

 • ประสานงานกับฝ่ายอื่น
 • ทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพิ่มคุณภาพงาน / แบ่งงาน
 • ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 • ทำงานได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา
 • เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
 • เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ

ผลดีของกลุ่มต่อองค์กร

 • งานสำเร็จ
 • คุมพฤติกรรมของแต่ละคนได้
 • ทำงานซับซ้อนได้
 • มีความมั่นคง
 • ร่วมกันตัดสินใจ
 • มีความผูกพัน

ผลดีของกลุ่มต่อสมาชิกของกลุ่ม

 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร
 • รู้จักตัวเอง
 • พัฒนาตนเอง
 • ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
 • ได้รับการยอมรับ
 • มีความมั่นคงในการทำงาน
 • ได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกอื่นๆ

การเกิดขึ้นของกลุ่ม

  1. Forming รวมตัว => รวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียว / เกิดโครงสร้าง / การยอมรับ / ชักจูง / ปฏิสัมพันธ์
  1. Storming ระดมพลัง => การรวมหัวคิด / เมื่อความเห็นต่างกัน
  1. Norming กำหนดมาตรฐาน => การหาวิธีแก้ไขปัญหา / กำหนดระเบียบ / ออกกฎเกณฑ์
  1. Performing ดำเนินงาน => ขั้นตอนสุดท้าย / กาทำงาน
  1. Adjourning สลายตัว => เมื่องานสำเร็จลุล่วง / สลายตัว

แนวทางพฤติกรรมกลุ่ม

  1. บทบาท => พฤติกรรมที่คนแสดงออกมาในสถานการณ์นั้น ๆ / ตามตำแหน่งที่มี
  1. แนวทางปฏิบัติ => พฤติกรรมที่ยอมรับร่วมกัน / ต้องทำตาม / ex. การทำงาน การแต่งกาย
  1. สถานภาพ => ฐานะ / ตำแหน่ง / เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในองค์กร
  1. ขนาดกลุ่ม => มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ภายใน
  1. ความยึดเหนี่ยวกัน => ความสามัคคีเป็นตัวแปรสำคัญ / การทำงานของกลุ่มในองค์กร

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารกลุ่มในองค์กร การจัดกลุ่มทางการและกลุ่มภารกิจ รวมถึงความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในองค์กร

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser