12 வது அரையாண்டு தேர்வு திண்டுக்கல் மா

StreamlinedSerenity avatar
By StreamlinedSerenity

Quiz

Flashcards

6 Questions

திண்டுக்கல் மாநகரில் 12 வது அரையாண்டு தேர்வு எப்படி இருந்தது?

இந்த நான்கு மாறிகளில் எது சரியானது?

12ஆம் வகுப்பு மாதிரி தேர்வு எப்படி இருக்கிறது?

திண்டுக்கல் மாநகரில் முதல் படிக்கட்டு தேர்வு எப்படி இருந்தது?

தேர்வில் எத்தனை மாணவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்?

திண்டுக்கலில் 12ஆம் வகுப்பு மாதிரி தேர்வு எப்படி இருக்கிறது?

Description

12 வது அரையாண்டு தேர்வு திண்டுக்கல் மாநகரில் எப்படி இருந்தது? முதல் படிக்கட்டு

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

12th Half-Yearly Maths Exam Quiz
6 questions
12th Grade Half Yearly Exam Quiz
3 questions