Psychodiagnostics College 1: Planning & Introduction Bachelor Psychology 2022-2023

PropitiousColumbus avatar
PropitiousColumbus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat is een van de leerdoelen van de cursus Psychodiagnostiek?

Aantoonbare theoretische kennis van het psychodiagnostisch proces

Wat is een onderwerp van College 1 in Week 46?

Opzet van de cursus & Introductie

Wat is een kenmerk van de diagnostische cyclus?

Het intake gesprek

Wat is een vaardigheid die studenten na afronding van de cursus Psychodiagnostiek zouden moeten hebben?

Het herkennen, selecteren, scoren en interpreteren van diagnostische hulpmiddelen en instrumenten

Wat is een onderwerp van College 4 in Week 47?

Foute intake & de MINI

Wat is de verhouding tussen opdrachten en examen voor het bepalen van het eindcijfer voor deze cursus?

Opdrachten: 40%, Examen: 60%

Wat moet een student doen om antwoorden te krijgen op algemene vragen over de cursus?

FAQs op Brightspace bekijken

Wat is het gewicht van het oefententamen in de bepaling van het eindcijfer voor het examen?

Niet meegenomen in de bepaling van het eindcijfer

Hoe wordt 'psychodiagnostiek' gedefinieerd?

"Het verkrijgen en verwerken van informatie ter ondersteuning van te nemen beslissingen in het begeleidingsproces om tot een voldoende volledig, uniek en gedetailleerd beeld te komen"

Hoe kan een student zijn/haar werkgroepregistratie controleren?

Contact opnemen met het OSC via [email protected]

Psychodiagnostiek is een discipline die zich bezighoudt met het bepalen van de oorzaak van psychische aandoeningen.

False

Een van de leerdoelen van de cursus Psychodiagnostiek is het ontwikkelen van diagnostische hypothesen.

True

Intelligentieonderzoek is een onderwerp van College 4 in Week 47.

False

Het oefententamen heeft een gewicht in de bepaling van het eindcijfer voor het examen.

False

Documenteren en beschrijven van de verschillende stappen van het psychodiagnostisch proces is een vaardigheid die studenten na afronding van de cursus Psychodiagnostiek zouden moeten hebben.

True

Psychodiagnostiek is het verkrijgen en verwerken van informatie ter ondersteuning van te nemen beslissingen in het begeleidingsproces om tot een voldoende volledig, uniek en gedetailleerd beeld te komen va. ___________.

False

Opdracht 1 is een oefenopdracht met feedback en maakt 40% uit van het eindcijfer voor deze cursus?

False

Het examen voor deze cursus bestaat uit een oefententamen halverwege de cursus?

False

Bij Opdracht 2 moeten hypotheses worden opgesteld over de IQ en gedrag van de cliënt op basis van de intake met ouder en kind?

True

Werving en Selectie is een onderwerp van dit college?

True

Learn about the structure and practical aspects of the Psychodiagnostics course, including the diagnostic cycle, intake interview, testing, and course objectives. Taught by Dr. Semiha Aydın, Assistant Professor in Clinical Developmental Psychology.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser