Clinical Psychodiagnostics Chapter 1-12

SuccessfulPraseodymium avatar
SuccessfulPraseodymium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat wordt bedoeld met het begrip 'Klinische psychodiagnostiek'?

Diagnostiek in een klinische setting voor psychische stoornissen

Wat is een kenmerk van wetenschappelijke diagnostiek volgens hoofdstuk 2?

Het leggen van duidelijke verbanden tussen verschillende theorieniveaus

Wat wordt bedoeld met 'professioneel handelen'?

Een zoek- en beslissingsproces in dialoog met de cliënt en diens omgeving

Wat is de rol van een 'diagnosticus' volgens de inleiding?

Het oplossen van diagnostische beslissingsproblemen

Wat wordt bedoeld met 'indicatieanalyse' volgens het overzicht?

Analyse om de geschiktheid van behandelingen te bepalen

Wat wordt bedoeld met 'Epiloog' volgens de inhoudsopgave?

Een nawoord, meestal ter afsluiting van een boek of handleiding

Wat is het doel van de besliskunde?

Aangeven hoe de beslisser in het beslissingsproces het best kan handelen

Wat is normatieve diagnostiek?

De tak van de methodologie die zich bezighoudt met het funderen, formuleren en onderzoeken van diagnostische regels en procedures

Wat is prescriptieve diagnostiek?

De fundering van de spelregels wordt gezocht in het analyseren en blootleggen van de grondkenmerken van het professionele diagnostisch proces

Wat houdt beschikbaarheidsheuristiek in?

Mensen hebben de neiging de kans op het optreden van een verschijnsel hoger in te schatten naarmate zij met minder moeite voorbeelden van het verschijnsel voor de geest kunnen halen

Waaruit bestaat een deel van het werk van de diagnosticus?

Het schatten, afwegen en herzien van kansen

Wat benadrukt het onderscheid tussen diagnostische hulpvraag en type vraagstelling?

Dat de diagnosticus samen met de cliënt vertaalt op een abstracter niveau en het bijpassende prototype vraagstelling onderkent

Wat is het doel van elk diagnostisch onderzoek door de diagnosticus?

Een optimaal antwoord geven op de vraag van de cliënt

Wat is prototype diagnostische hulpvraag?

Hoe moet ik verwoorden wat ik t.o.v. mij/dit kind ervaar.

Wat is type vraagstelling Verheldering?

Hoe moet ik verwoorden wat ik t.o.v. mij/dit kind ervaar.

Test je kennis van de inleiding, uitgangspunten, diagnostische cyclus, aanmelding, klachtanalyse, probleemanalyse, verklaringsanalyse, indicatieanalyse, advisering, diagnostisch verslag en epiloog van klinische psychodiagnostiek.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Clinical Nutrition Quiz
10 questions
Clinical Pearl about Spinal Health
18 questions

Clinical Pearl about Spinal Health

TenaciousRainbowObsidian avatar
TenaciousRainbowObsidian
Use Quizgecko on...
Browser
Browser