Natural Disasters: Volcanic Eruptions and Earthquakes

PainlessGnome avatar
PainlessGnome
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Volkanik patlamaların nedenlerindendir?

Jeolojik plakaların hareketi

Depremlerin etkilerindendir?

Yer sarsıntısı

Landslides'in nedenlerindendir?

Tüm yukarıdaki seçenekleri

Tsunamilerin uyarı işaretlerindendir?

Anormal deniz davranışı

Kasırgaların etkisi nedir?

Güçlü rüzgar ve deniz suyu yükselişi

Richter skalasında ölçüldüğü şey nedir?

Depremin şiddeti

Laharlar nedir?

Volkanik patlamalar sonucunda oluşan çığlık

Mercalli şiddet skalasının kullanım amacı nedir?

Depremin şiddetini ölçmek

Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale nedir?

Kasırgaların şiddetini ölçmek için kullanılan skaladır

Volkanik patlamalar sonucunda oluşan bir etki nedir?

Laharlar

Study Notes

Natural Disasters

Volcanic Eruptions

 • Causes: Movement of tectonic plates, magma buildup, and gas pressure
 • Effects:
  • Lava flows, ashfall, pyroclastic flows, and lahars (mudflows)
  • Air and water pollution, respiratory issues, and environmental damage
  • Disruption to air travel, agriculture, and local economies
 • Types:
  • Explosive eruptions (e.g., Mount St. Helens)
  • Effusive eruptions (e.g., Hawaiian volcanoes)

Earthquakes

 • Causes: Movement of tectonic plates, stress buildup, and faulting
 • Effects:
  • Ground shaking, landslides, and soil liquefaction
  • Building collapse, infrastructure damage, and loss of life
  • Fire, gas leaks, and tsunamis (if near coastlines)
 • Measurement:
  • Richter scale (magnitude) and Mercalli intensity scale

Landslides

 • Causes: Heavy rainfall, earthquakes, volcanic eruptions, and human activities
 • Types:
  • Rockfalls, debris flows, and mudflows
  • Landslides can be slow or rapid, and may be triggered by natural or human factors
 • Effects:
  • Property damage, loss of life, and environmental degradation
  • Disruption to infrastructure, transportation, and ecosystems

Tsunamis

 • Causes: Underwater earthquakes, landslides, and volcanic eruptions
 • Effects:
  • Large ocean waves, coastal flooding, and damage to coastal communities
  • Loss of life, property damage, and environmental degradation
 • Warning signs: Unusual ocean behavior, sudden changes in sea level, and earthquakes

Hurricanes

 • Causes: Warm ocean waters, low atmospheric pressure, and wind shear
 • Effects:
  • Strong winds, heavy rainfall, and storm surges
  • Property damage, flooding, and loss of life
  • Disruption to infrastructure, agriculture, and local economies
 • Classification:
  • Categories 1-5 on the Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale

Doğal Afetler

Volkanik Patlamalar

 • Nedenleri: Tektonik plakaların hareketi, magma birikimi ve gaz basınç
 • Etkileri:
  • Lava akımları, kül yağmuru, piroklastik akımları ve lahar (çamur akımları)
  • Hava ve su kirliliği, solunum problemleri ve çevre hasarı
  • Hava ulaşımına, tarımına ve yerel ekonomilere yönelik kesintiler
 • Türleri:
  • Patlayıcı patlamalar (örneğin, Mount St.Helens)
  • Efüzyon patlamalar (örneğin, Hawaii volkanları)

Depremler

 • Nedenleri: Tektonik plakaların hareketi, stres birikimi ve fay hatları
 • Etkileri:
  • Yer sallama, landslide, ve toprak sıvılaştırma
  • Bina çökmesi, altyapı hasarı ve can kaybı
  • Ateş, gaz sızıntıları ve tsunamiler (kıyı bölgelerinde)
 • Ölçümü:
  • Richter ölçeği (şiddet) ve Mercalli şiddet ölçeği

Heyelanlar

 • Nedenleri: Ağır yağmur, depremler, volkanik patlamalar ve insan faaliyetleri
 • Türleri:
  • Kaya düşmeleri, çöp akımları ve çamur akımları
  • Heyelanlar yavaş veya hızlı olabilir ve doğal veya insan faktörleri tarafından tetiklenebilir
 • Etkileri:
  • Mülk hasarı, can kaybı ve çevre bozulması
  • Altyapı, ulaşım ve ekosistemlere yönelik kesintiler

Tsunamiler

 • Nedenleri: Denizaltı depremleri, heyelanlar ve volkanik patlamalar
 • Etkileri:
  • Büyük okyanus dalgaları, kıyı bölgesi taşması ve kıyı topluluklarına zarar
  • Can kaybı, mülk hasarı ve çevre bozulması
 • Uyarı işaretleri: Anormal deniz davranışı, deniz seviyesindeki ani değişimler ve depremler

Kasırgalar

 • Nedenleri: Sıcak okyanus suları, düşük atmosferik basınç ve rüzgar kesmesi
 • Etkileri:
  • Güçlü rüzgarlar, ağır yağmur ve fırtına dalgaları
  • Mülk hasarı, su baskını ve can kaybı
  • Altyapı, tarım ve yerel ekonomilere yönelik kesintiler
 • Sınıflandırma:
  • Saffir-Simpson Kasırga Rüzgar Ölçeği'nde 1-5 kategorileri

Test your knowledge about natural disasters, focusing on volcanic eruptions and earthquakes, including their causes, effects, and types.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Natural Hazards
120 questions

Natural Hazards

MagicHeliotrope9946 avatar
MagicHeliotrope9946
Geology and Environmental Hazards Quiz
5 questions
Earthquakes and Hazards
18 questions
Natural Disasters: Types and Examples
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser