Extraction Methods in Pharmacognosy

SurrealCatharsis avatar
SurrealCatharsis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Ekstraksiyon işlemi ne anlama gelir?

Bir ortamdan bir veya birkaç maddeyi çekip alma işlemi

Ekstraksiyonda kaç faz bulunmaktadır?

2

Mekanik ekstraksiyon hangi maddelerin elde edilmesinde kullanılır?

Bitki öz suları

Çözücülerle yapılan ekstraksiyon hangi işlemi tanımlar?

Katı fazda bulunan bileşiklerin sıvı çözücü yardımıyla çözülüp çözücü fazına geçmesi

Ekstraksiyonun diğer adı nedir?

Tüketme

Hangi yöntem, belirli bir maddeyi ayırmak veya çözeltiyi/karışımı istenmeyen safsızlıklarından arındırmak için kullanılır?

Ekstraksiyon

Katı-Sıvı ekstraksiyon yöntemleri arasında uygun büyüklüğe getirilen droğun oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilmesi ile yapılan ekstraksiyon yöntemi hangisidir?

Maserasyon

Tilia cordata'nın toprak üstü ile hazırlanan infüzyon çayının hangi durumda kullanıldığı belirtilmiştir?

Soğuk algınlığında

Soğuk su çözücü olarak kullanılan yöntem hangisidir?

Dekoksiyon

Hangi ekstraksiyon yönteminde çözücünün tamamı katı faz ile temas halindedir?

Maserasyon

Hangi bitkinin yaprak ve çiçek drogları için genellikle infüzyon yönteminden yararlanılır?

Tilia cordata

'Devamlı Ekstraksiyon' yöntemi hangi durumda faydalı olabilir?

Az miktarda çözücü kullanarak çok miktarda drogu ekstrakte etmek

'Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon' işleminin nasıl gerçekleştirildiği belirtilmiştir?

Ayırma hunisi kullanılarak

'Perkolasyon' işleminde çözücünün miktarının devamlı olarak tamamlandığı durum hangisidir?

'İstenen maddenin tümü ekstre edilinceye kadar işleme devam edilir'

'Maserasyon' işleminde uygun büyüklükte getirilen droğun ne yapılması gerektiği belirtilmiştir?

'Uygun çözücü içinde oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilmesi'

Study Notes

Ekstraksiyon İşlemi

 • Ekstraksiyon, bir maddenin içindeki istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması işlemidir.
 • Ekstraksiyon işlemi iki faz (katı ve sıvı) bulunmaktadır.

Mekanik Ekstraksiyon

 • Mekanik ekstraksiyon, özellikle kuru maddelerin elde edilmesinde kullanılır.

Çözücülerle Yapılan Ekstraksiyon

 • Çözücülerle yapılan ekstraksiyon, bir çözücü yardımıyla istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması işlemidir.

Ekstraksiyonun Diğer Adı

 • Ekstraksiyonun diğer adı "çözme"dir.

Ayırma ve Arındırma

 • Ekstraksiyon yöntemi, belirli bir maddeyi ayrılmak veya çözeltiyi/karışımı istenmeyen safsızlıklarından arındırmak için kullanılır.

Katı-Sıvı Ekstraksiyon Yöntemleri

 • Maserasyon, katı-sıvı ekstraksiyon yöntemlerinden biridir. Oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilerek yapılır.

Tilia Cordata'nın Kullanımı

 • Tilia cordata'nın toprak üstü ile hazırlanan infüzyon çayının, hafif anksiyete ve uyku bozukluklarında kullanılır.

Soğuk Su Çözücüsü

 • Soğuk su, çözücü olarak kullanılan yöntemidir.

Sıvı-Katı Ekstraksiyon

 • Dekantasyon, çözücünün tamamı katı faz ile temas halinde olduğu ekstraksiyon yöntemidir.

Bitkinin Yaprak ve Çiçek Drogları

 • Melisa bitkisinin yaprak ve çiçek drogları için genellikle infüzyon yönteminden yararlanılır.

Devamlı Ekstraksiyon

 • Devamlı ekstraksiyon yöntemi, çözücünün tamamı katı faz ile temas halinde olduğu durumda faydalı olabilir.

Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon

 • Sıvı-sıvı ekstraksiyon, iki ayrı fazdaki maddelerin ayrılması işlemidir.

Perkolasyon

 • Perkolasyon işleminde, çözücünün miktarı devamlı olarak tamamlanır.

Maserasyon

 • Maserasyon işleminde, uygun büyüklükte getirilen droğun oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilmesi gerekir.

This quiz covers the extraction methods used in pharmacognosy, including the process of extracting one or more substances from drugs, mixtures, or solutions using a suitable solvent. It is a fundamental method widely used in pharmacognosy for separating specific substances or isolating extracts.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser