Denkoefeningen over framing en voorspelling

FlawlessSpessartine avatar
FlawlessSpessartine
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is framing in de context van de tekst?

Framing gaat over de manier waarop informatie wordt gepresenteerd en hoe dit invloed heeft op hoe mensen het verwerken.

Wat is de betekenis van 'reference dependency' volgens de tekst?

Het betekent dat mensen niet bewust zijn van interpretatiekaders en deze onbewust gebruiken.

Wat is het doel van attributietheorie volgens de tekst?

Attributietheorie richt zich op het interpreteren van de omgeving vanuit oorzaak/gevolg om deze te begrijpen.

Wat wordt bedoeld met 'Frames of reference' in de psychologische context volgens de tekst?

Het betekent het onbewust gebruiken van referentiekaders bij het maken van keuzes.

Hoe wordt 'Prospect theorie' geassocieerd met referentieafhankelijkheid volgens de tekst?

'Prospect theorie' houdt zich bezig met het analyseren van referentieafhankelijkheid bij risicovolle keuzes.

Wat wordt bedoeld met 'framing' in de context van de tekst?

Een manier om de betekenis van een boodschap te structureren en de interpretatie ervan te beïnvloeden.

Wat wordt bedoeld met 'reference dependency' volgens de tekst?

Het onbewust gebruiken van interpretatiekaders bij het verwerken van informatie.

Hoe wordt 'Prospect theorie' geassocieerd met referentieafhankelijkheid volgens de tekst?

Prospect theorie brengt in kaart hoe mensen keuzes maken en is toegepast in domein van risicovolle keuzes.

Wat is het doel van attributietheorie volgens de tekst?

Het interpreteren van de omgeving vanuit oorzaak/gevolg omgeving interpreteren vanuit oorzaak/gevolg en invloed uitoefenen op de betekenis ervan.

Wat wordt bedoeld met 'Frames of reference' in de psychologische context volgens de tekst?

Het onbewust gebruik van interpretatiekaders bij het verwerken van informatie.

Study Notes

Framing en Referentieafhankelijkheid

  • Framing verwijst naar het feit dat menselijke beslissingen beïnvloed worden door de manier waarop informatie wordt gepresenteerd.
  • Referentieafhankelijkheid (reference dependency) verwijst naar het fenomeen waarbij mensen hun beslissingen baseren op een referentiepunt, in plaats van absolute waarden.
  • Het doel van attributietheorie is om te begrijpen hoe mensen attributen (eigenschappen of kenmerken) toewijzen aan objecten, mensen of gebeurtenissen.

Prospect Theorie en Frames of Reference

  • Prospect Theorie is een theorie die beschrijft hoe mensen beslissingen nemen onder onzekerheid en risico, en hoe framing-effecten hierop van invloed zijn.
  • Prospect Theorie is geassocieerd met referentieafhankelijkheid, omdat het dezelfde mechanismen gebruikt om beslissingen te nemen.
  • Frames of reference verwijst naar de psychologische context waarin individuen informatie interpreteren en beslissingen nemen, afhankelijk van hun eigen referentiepunt.

Test je begrip van framing en voorspelling aan de hand van voorbeelden over public health programs en profielvoorspellingen. Leer hoe de manier waarop informatie wordt gepresenteerd invloed kan hebben op besluitvorming.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Framing Concept in Journalism
4 questions
Framing Types in Construction
16 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser