Abhidhamma and Vi Diệu Pháp

IdealLime5595 avatar
By IdealLime5595

Quiz

Flashcards

20 Questions

Theo đoạn văn, Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) được mô tả như thế nào?

Theo đoạn văn, sách nào trình bày phần tinh hoa của Giáo Pháp mà Ngài ban truyền?

Theo đoạn văn, Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) giải thích rõ ràng về điều gì?

Vi Diệu Pháp nhắm đến mục tiêu chính là gì?

Vi Diệu Pháp trong Phật Giáo dạy một tâm lý học như thế nào?

Theo bài viết, Vi Diệu Pháp có thể được coi là chìa khóa để mở ra điều gì?

Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) được mô tả như thế nào trong đoạn văn?

Tại sao việc nghiên cứu Vi Diệu Pháp có thể hứng thú người học và nghiên cứu khoa tâm lý?

Theo đoạn văn, Vi Diệu Pháp không chủ trương trình bày kiến thức nào?

Theo bài viết, Vi Diệu Pháp có được coi là do ai truyền dạy?

Theo bài viết, Cūlapanthaka đã thành tựu Ðạo Quả A La Hán nhờ vào điều gì?

Theo đoạn văn, Vi Diệu Pháp không chủ trương trình bày kiến thức nào?

Theo bài viết, Vi Diệu Pháp đề cập đến những vấn đề nào?

Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) trong Phật Giáo được mô tả như thế nào?

Theo bài viết, Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) giải thích rõ ràng về điều gì?

Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) nhắm đến mục tiêu chính là gì?

Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) trình bày về điều gì?

Theo bài viết, ai đã chứng ngộ Niết Bàn khi rửa chân dưới suối?

Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) có được coi là do ai truyền dạy theo truyền thống?

Theo bài viết, ai đã thành tựu Ðạo Quả A La Hán nhờ thấu hiểu bản chất vô thường của một cái khăn tay sạch?

Summary

 • Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, là phần giáo huấn cao siêu của Phật Giáo, trình bày phần tinh hoa của Giáo Pháp.
 • Abhidhamma là giáo huấn nào không thể đổi thay, chỉ lấy phân tích những thực tại rộng rãi.
 • Abhidhamma chỉ trình bày về cả danh và sắc, hai thành phần tâm linh và vật chất của con người.
 • Trình bày đầy chi tiết về các thành phần trong tâm linh và vật chất.
 • Phật Giáo không chấp nhận tồn tại một linh hồn đơn thuần.
 • Abhidhamma chỉ giải thích và mô tả về tâm linh và vật chất, không có hệ thống nào liên quan đến chúng.
 • Abhidhamma giải thích chi tiết về yếu tố thứ nhì cấu thành con người -- phần vật chất.
 • Abhidhamma chứa bản toát yếu tóm lược tạng Diệu Pháp.
 • Abhidhamma là hướng dẫn thiết yếu để tìm chân lý và là kiến thức quyết tưởng để thấu đạt giáo huấn của Ðức Phật.
 • Abhidhamma là chìa khóa để mở cửa vào thực tại và chứng ngộ Niết Bàn.
 • Abhidhamma không phải là một đề tài thiết yếu để đạt giải thoát, mỗi cá nhân phải thấu triệt chân lý cho mình.
 • Abhidhamma không phải là giáo huấn được truyền dạy bởi Ðức Phật mà về sau, do các nhà sư uyên bác soạn thảo.
 • Theo truyền thống, chính Ðức Phật giảng dạy phần nòng cốt của Vi Diệu Pháp.

Description

This quiz covers the essence of Abhidhamma and Vi Diệu Pháp, which are considered the highest teachings in Buddhism, representing the ultimate truth and victory over defilements. The quiz explores the unchanging and indivisible nature of these teachings.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This