Sprawdź swoją wiedzę na temat piramidy żywienia!

ProvenOcean avatar
ProvenOcean
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Na szczycie piramidy żywienia znajdują się produkty spożywcze, które powinny być spożywane w największych ilościach. Jakie są to produkty?

Warzywa i owoce

Które produkty powinny być spożywane w umiarkowanych ilościach, według piramidy żywienia?

Mleko i produkty mleczne

Które produkty powinny być spożywane w najmniejszych ilościach, według piramidy żywienia?

Cukier

Sprawdź swoją wiedzę na temat piramidy żywienia! Przekonaj się, które produkty powinny być spożywane w największych ilościach, które w umiarkowanych, a które w najmniejszych ilościach. Test jest idealny dla osób interesujących się zdrowym stylem życia i prawidłowym odżywianiem.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser