پیشگفتار چکیده

ThankfulPluto avatar
ThankfulPluto
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

آیا ایشان در این سخنرانی بر لزوم دفاع از اسام و بیت المقدس تأکید می‌کنند؟

False

آیا ایشان در بخش اول به موضوع مبعث، اسرا، معراج پرداخته‌اند؟

False

آیا ایشان در بخش دوم درباره قدس و اهمیت آن در فرهنگ اسامی، سخن می‌گویند؟

False

آیا ایشان در این سخنرانی به حرف های امام موسی صدر اشاره کرده اند؟

False

آیا ایشان در این سخنرانی به تأکید بر لزوم تسلیم در برابر استکبار جهانی پرداخته اند؟

False

آیا می‌دانید چه موضوعاتی در این پیشگفتار مورد بررسی قرار گرفته است؟ این پیشگفتار در مورد مواضع و توطئه‌های یهود در برابر اسلام و مسیحیت و انحرافات خطرناک یهود صحبت می‌کند.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser