Project Proposal Writing

ProactiveChrysocolla avatar
ProactiveChrysocolla
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang pangunahing layunin ng paggawa ng panukalang proyekto?

Upang makagawa ng paraan sa mga problemang hinaharap ng komunidad

Ayon kay Dr. Phil Bartle, ano ang kahulugan ng panukalang proyekto?

Isang kasulatan ng mga plano o adhikain para sa isang komunidad

Ano ang tawag sa unang bahagi ng panukalang proyekto?

Panimula ng Panukalang Proyekto

Ayon kay Besim Nebiu, ano ang kahulugan ng panukalang proyekto?

Isang detalyadong deskripsiyon ng mga ihahaing gawaing naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin

Ano ang pangunahing ginagamit sa katapusan ng panukalang proyekto?

Badyet

Ayon kay Miner at Miner (2008), ano ang dapat na mga katangian ng layunin?

Simpleng makamit

Ano ang katangian ng plano ng dapat gawin?

Ito ay talaan ng mga hakbang na isasagawa upang malutas ang suliranin

Anong bahagi ng panukalang proyekto ang naglalaman ng pangalan at tirahan ng sumulat ng panukalang proyekto?

Nagpadala

Ano ang kahulugan ng 'specific' sa konteksto ng proyekto?

Bagay na nais makamit

Anong bahagi ng panukalang proyekto ang naglalaman ng mga benepisyo ng proyekto?

C.Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang Nito

Ano ang pangalan ng unang bahagi ng balangkas ng panukalang proyekto?

Pamagat ng Panukalang Proyekto

Ano ang kahulugan ng 'measurable' sa konteksto ng proyekto?

May basehan o patunay

Test your knowledge on project proposal writing, a crucial step in addressing problems and providing solutions. Learn how to write an effective proposal with Dr. Phil Bartle's guidance.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser