Parts of Project Proposal

FreshestRhodium avatar
FreshestRhodium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Ano ang ibig sabihin ng 'L' sa akronym na SIMPLE?

LOGICAL

Ano ang bahagi ng panukalang proyekto kung saan inilalagay ang email, address, celpone o telepono at lagda ng tao o organisasyon?

PROPONENT NG PROYEKTO

Ano ang ibig sabihin ng 'RASYONAL' sa pormularyo ng panukalang proyekto?

RASYONAL

Ano ang naglalaman ng mga inaasahang gastusin sa pagkumpleto ng proyekto?

BADYET

Ano ang bahagi ng panukalang proyekto na naglalahad ng mga benepisyong maaring idulot ng proyekto?

KONKLUSYON

Ano ang ibig sabihin ng 'INISYATIBO' sa pahayag: 'Ang panukalang proyekto ay nagsasaad ng _________'?

INISYATIBO

Ano ang isa sa mga pormularyo ng panukalang proyekto na kung saan inilalahad kung ang proyekto ba ay seminar o kumperensiya, palihan, pananaliksik, patimpalak, konsiyerto o outreach program?

KATEGORYA NG PROYEKTO

Ano ang bahagi ng panukalang proyekto kung saan isinasaad ang rasyonal - ang katwiran hinggil sa suliranin at layunin ng proyekto?

PANIMULA

Ano ang tinutukoy ng 'Badyet' na naglalaman ng mga inaasahang gastusin sa pagkumpleto ng proyekto?

Inaasahang gastusin para matapos ang proyekto

Test your knowledge about the different parts of a project proposal including the rationale, project overview, and project form.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser