Project Proposal: Understanding the Concept

ReadyVorticism avatar
ReadyVorticism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Anong ginagawa ng panukalang proyekto?

Isang kasulatan ng mungkahing naglalaman ng mga plano ng gawaing ihaharap

Anong mga mahalagang bahagi ng panukalang proyekto?

Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto, Katawan ng Panukalang Proyekto, Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at Mga Makikinabang Nito

Anong mga katangian ng isang panukalang proyekto?

Kaalamang sapat, kasanayan, at maging sapat na pagsasanay

Anong ang pangunahing layunin ng panukalang proyekto?

Makalikha ng pagbabago na positibo

Sino ang nagdefinis ng panukalang proyekto?

Dr. Phil Bartle

Anong ang ginagawa sa pagpaplano ng panukalang proyekto?

Pagtukoy sa pangangailangan ng komunidad, samahan o kompanyang pag-uukulan

Ano ang mga kailangang lapatan ng agarang solusyon sa pag-uukulan ng isang proyekto?

Mga suliraning pangunahin

Anong mga katangian ang dapat taglayin ng layunin ng proyekto?

Simple, Immediate, Measurable, Practical, Logical at Evaluable

Ano ang papel ng plano ng dapat gawin sa pagsulat ng panukalang proyekto?

Para makapag-planong mabuti sa mga gagawin sa proyekto

Bakit mahalaga ang paglalahad ng benepisyo ng proyekto at mga makikinabang nito?

Para makapagbigay ng transparency sa mga benepisyo ng proyekto

Anong bahagi ng panukalang proyekto ang naglalaman ng mga katapusan o konklusyon ng proyekto?

Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang Nito

Ano ang pangunahing pakay ng balangkas ng pagsulat ng panukalang proyekto?

Para makapagsulat ng maayos na proyekto

Study Notes

Ano ang Panukalang Proyekto

 • Ang panukalang proyekto ay isang proposal na naglalayong ilatag ang mga plano o adhikain para sa isang komunidad o samahan.
 • Ayon kay Dr. Phil Bartle, ang panukalang proyekto ay isang kasulatan ng mungkahing naglalaman ng mga plano ng gawaing ihaharap sa tao o samahang pag-uukulan nitong siyang tatanggap at magpapatibay nito.

Mahalagang Maging Maingat sa Pagpaplano at Pagdidisenyo ng Panukalang Proyekto

 • Ang paggawa nito ay nangangailangan ng kaalaman, kasanayan at maging sapat na pagsasanay.
 • Dapat maging tapat na dokumento na ang pangunahing layunin ay makatulong at makalikha ng positibong pagbabago.

Mga Dapat Gawin sa Pagsulat ng Panukalang Proyekto

 • Ang panukalang proyekto ay kailangang magtaglay ng tatlong mahahalagang bahagi: Pagsulat ng Panimula, Pagsulat ng Katawan, at Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang Nito.

Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto

 • Ang unang mahalagang hakbang na dapat isagawa ay ang pagtukoy sa pangangailangan ng komunidad, samahan o kompanyang pag-uukulan ng iyong project proposal.
 • Maaaring magsimula sa pagsagot ng sumusunod na mga tanong: Anu-ano ang pangunahing suliraning dapat lapatan ng agarang solusyon? Ano-ano ang pangangailangan ng pamayanan o samahan ng nais mong gawan ng panukalang proyekto?

Pagsulat ng Katawan ng Panukalang Proyekto

 • Layunin - dito makikita ang mga bagay na gustong makamit o ang pinaka-adhikain ng panukala.
 • Kailangang maging tiyak ang layunin ng proyekto, kailangang ito batay sa mga inaasahang resulta ng panukalang proyekto at hindi batay sa kung paano makakamit ang mga resultang ito.
 • Ayon kina Jeremy Miner at Lynn Miner (2008), ang layunin ay kailangang maging SIMPLE:
  • Specific - nakasaad ang bagay na nais makamit o mangyari sa panukalang proyekto.
  • Immediate – nakasaad ang tiyak na petsa kung kailan ito matatapos.
  • Measurable – may basehan o patunay na naisakatuparan ang nasabing proyekto.
  • Practical – nagsasaad ng solusyon sa binanggit na suliranin.
  • Logical – nagsasaad ng paraan kung paano makamit ang proyekto.
  • Evaluable – masusukat kung paano makatutulong ang proyekto.

Plano ng Dapat Gawin

 • Mahalagang maiplano itong mabuti ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa nito kasama ang mga taong kakailanganin sa pagsasakatuparan ng mga gawain.
 • Badyet - ito ay talaan ng mga gastusin na kakailanganin sa pagsasakatuparan ng layunin.

Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang Nito

 • Kadalasan ang panukalang proyekto ay naaprubahan kung malinaw na nakasaad dito kung sino ang matutulungan ng proyekto at kung paano ito makakatulong sa kanila.

Test your knowledge on project proposal as defined by Dr. Phil Bartle and Besim Nebiu. Learn about the importance of planning and goal-setting for a community or organization. Evaluate your understanding of this concept and its application.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Master Project Cashflow Management
44 questions
Project Proposal Writing
12 questions

Project Proposal Writing

ProactiveChrysocolla avatar
ProactiveChrysocolla
Use Quizgecko on...
Browser
Browser