Poverty: Basic Knowledge for Social Workers - Part 3

WellInformedSolarSystem avatar
WellInformedSolarSystem
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat is het profiel van de leefloongerechtigden?

Mensen met een laag inkomen die niet in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien

Wat is de werkloosheidsgraad onder de leefloongerechtigden?

Hoog vanwege beperkte toegang tot opleiding en werkgelegenheid

Waarom is er sprake van ongelijkheid in het onderwijs, met een focus op armoede en diversiteit?

Door discriminatie en stigmatisering van minder bevoorrechte groepen

Waarom is betaalbare en goede huisvesting belangrijk voor mensen in armoede?

Omdat het een basisbehoefte is en invloed heeft op de levenskwaliteit en gezondheid

Wat is een van de verklaringsmodellen voor armoede op macro-niveau?

Het institutioneel ongevalmodel

Wat wordt gemeten met het relatieve armoederisico?

De kans op armoede ten opzichte van de algemene bevolking

Welk aspect van armoede wordt gemeten bij 'kinderarmoede' in Vlaanderen?

De situatie van kinderen in arme gezinnen

Welk niveau van armoedebestrijding richt zich op individuele schulden?

Micro-niveau

Wat is een ander woord voor 'sociale uitsluiting' in het kader van armoede?

Sociale insluiting

Welke term wordt gebruikt om de bril waardoor we naar armoede kijken te beschrijven?

Maatschappelijke kwetsbaarheid

Wat is een van de belangrijkste gevolgen van armoede in termen van gezondheid?

Ongelijkheid inzake gezondheid

Waarom is betaalbare en goede huisvesting cruciaal voor mensen in armoede?

Het biedt een gevoel van veiligheid en stabiliteit

Hoe worden mensen in armoede getroffen door de woningmarkt?

Door betaalbaarheidsproblemen en slechte woonkwaliteit

Wat is een van de meest urgente problemen met betrekking tot armoede wereldwijd?

Voedselonzekerheid

Wat wordt bedoeld met 'sociale uitsluiting' in het kader van armoede?

Een term die de afname van sociale participatie van arme mensen beschrijft.

Wat is het relatieve armoederisico?

Een maatstaf die aangeeft in welke mate mensen met een laag inkomen risico lopen om in armoede te belanden.

Wat wordt gemeten met 'ernstige materiële en sociale deprivatie'?

Het gebrek aan basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting en gezondheidszorg bij arme mensen.

Wat is een van de verklaringsmodellen voor armoede op micro-niveau?

Het individueel schuldmodel: blaming the poor...

Wat is een van de verklaringsmodellen voor armoede op macro-niveau?

Het maatschappelijk ongevalmodel (macro).

Hoe wordt 'kinderarmoede' gemeten in Vlaanderen?

Aan de hand van het totale aantal kinderen dat in een gezin met een laag inkomen leeft.

This quiz is part of the series 'Wealth, Inequality, and Poverty' and focuses on the fundamental concepts of poverty specifically tailored for social workers. The content covers topics such as defining poverty, different perspectives on poverty, and poverty alleviation strategies.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser