PEIN Legal Framework

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

19 Questions

Quin és l'origen jurídic del PEIN?

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

Quin és el caràcter del PEIN en el context de la planificació territorial?

Té caràcter vinculant per a tots els altres instruments de planificació física del territori

Què proporcionen els plans especials de protecció del medi natural i el paisatge als espais naturals?

Ordenació d'usos i normes de protecció específiques

Quin és l'efecte del règim de protecció general establert pel PEIN?

És aplicable en la totalitat del seu àmbit

En quina llei es deriven altres instruments de tipus territorial equiparables al PEIN?

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial

Quin és l'òrgan competent per aprovar el Pla d'espais d'interès natural (PEIN)?

Parlament de Catalunya

Què significa que les normes del PEIN estableixen un règim de protecció bàsic aplicable en la totalitat del seu àmbit?

S'estableix un nivell mínim de protecció que pot ampliar-se en cada espai o conjunt d'espais

Per què el PEIN esdevé un dels instruments de desplegament del Pla territorial general de Catalunya?

Perquè les seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments de planificació física del territori

'La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge' és una via perquè es pugui fer què en cada espai o conjunt d'espais?

  • Ampliar el règim de protecció bàsic establert pel PEIN amb normes específiques

'El PEIN és un pla territorial sectorial i s'equipara a altres instruments d'aquest tipus que es deriven la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial' - Aquesta afirmació és...

  • Certa

Què comporta la declaració d'espais de protecció especial?

Regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada

Quina és la xarxa destinada a protegir hàbitats i espècies declarats d’interès i prioritaris en l’àmbit de la Unió Europea?

Natura 2000

Què implica la inclusió automàtica en el Pla d'Espais d'Interès Natural?

La declaració com a zona especial de conservació (ZEC) o com a zona de protecció especial per als ocells (ZEPA)

Qui és el responsable de formular i redactar el Pla d'Espais d'Interès Natural i les seves modificacions?

El Departament competent en matèria d’espais naturals i biodiversitat

Què pot fer el departament competent per implementar les mesures de gestió necessàries per conservar el patrimoni natural?

Subscriure convenis de col·laboració amb altres departaments, les administracions locals, els propietaris del sòl, els titulars d'explotacions agràries i forestals

Què haurà de fer l'òrgan gestor de l'espai natural protegit en relació als plans territorials i urbanístics i als projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable?

Informar sobre els efectes previsibles en la conservació de l'espai natural protegit

Què correspon fer a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit en relació a les autoritzacions necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra o moviment de terres?

Emetre un informe preceptiu previ

Quins són els objectius del Pla d'Espais d'Interès Natural?

La delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.

Quin és el caràcter del Pla d'Espaces d'Interès Natural en el marc de la planificació territorial de Catalunya?

Pla territorial sectorial

Learn about the legal framework of the PEIN (Plan for Natural Areas of Special Interest) in Catalonia, Spain, and its origins in the Llei 12/1985. Understand the territorial planning aspects and the legislative history of the PEIN.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser