Pagsubok sa Kaalaman tungkol sa Tayutay

StreamlinedWildflowerMeadow avatar
StreamlinedWildflowerMeadow
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Ano ang tayutay?

Mga salita na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin

Ano ang ibig sabihin ng figure of speech?

Mga salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin

Ano ang ibig sabihin ng 'leong sa bagsik' sa halimbawa ng tayutay?

Ang ama ni Solomon ay malakas at matapang

Ano ang ibig sabihin ng 'Para kang tala na nagniningning sa gabing madilim' sa halimbawa ng tayutay?

Ikaw ay isang maganda at kaakit-akit na tao

Ano ang ibig sabihin ng 'Hulog ng langit ang batang si Kendra' sa halimbawa ng tayutay?

Si Kendra ay isang matalinong bata

Matuto tungkol sa tayutay, mga uri nito, at mga halimbawa. Alamin kung ano ang tayutay at ang dalawampung uri nito. Maunawaan ang paksang ito sa pamamagitan ng mga handang halimbawa ng tayutay.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser