Intervenció administrativa en les relacions laborals a Espanya

WellManneredAlexandrite8045 avatar
WellManneredAlexandrite8045
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Quin és el principal objectiu de la intervenció administrativa en les relacions laborals?

Crear una situació de benestar general

Quins són els valors superiors del ordenament jurídic de l'Estat social i democràtic de Dret?

Llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític

Quin és l'instrument que disposa l'Estat per aconseguir el benestar dels ciutadans?

L'Administració pública

Quins són els principis rectors de la política econòmica i social?

Programació i control judicial

Quin és el principi que garanteix el respecte a l'ordenament jurídic en l'Estat social i democràtic de Dret?

Legalitat

Quin és l'objectiu de la intervenció administrativa en les relacions laborals?

Garantir el respecte a l'ordenament jurídic

Quins són els principis rectors de la política econòmica i social?

Principi d'eficàcia i principi de participació ciutadana

Quin és el principi que garanteix el respecte a l'ordenament jurídic en l'Estat social i democràtic de Dret?

Principi de legalitat

Quins són els valors superiors del ordenament jurídic de l'Estat social i democràtic de Dret?

Llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític

Quin és l'instrument que disposa l'Estat per aconseguir el benestar dels ciutadans?

L'Administració pública

Aquest quiz posa a prova els teus coneixements sobre la intervenció administrativa en les relacions laborals a Espanya. Descobreix com l'Estat social i democràtic de Dret influeix en aquesta intervenció i com es busca garantir el benestar general i el respecte a l'ordenament jurídic.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser