Quiz sobre intervenció administrativa en les relacions laborals

MasterfulChrysoprase9921 avatar
MasterfulChrysoprase9921
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Quines són les formes d'intervenció administrativa en les relacions laborals?

Totes les anteriors

Quin és l'objectiu de la intervenció administrativa en les relacions laborals?

Totes les anteriors

Quines activitats poden realitzar les administracions per ordenar i limitar les activitats laborals?

Totes les anteriors

Quin és el deure de les administracions en relació amb la informació en les relacions laborals?

Deure de comunicació

Quines són les formes de limitació o condicionament dels drets dels particulars en les relacions laborals?

Formals: informació, recepció de comunicacions, registre

Què és la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)?

Un servei d'inspecció per examinar objectes i instal·lacions

Què significa la comprovació positiva en l'activitat d'inspecció?

Ratificar que allò inspeccionat és correcte jurídicament

Què significa la comprovació negativa en l'activitat d'inspecció?

Derivar sancions administratives o una ordre d'execució

Quina és la funció principal de l'activitat d'inspecció?

Verificar el correcte funcionament d'una activitat o servei

Quina és la potestat atribuïda a les AAPP en l'activitat d'inspecció?

Examinar objectes, instal·lacions, equipaments, indústries o comerços en marxa

Quiz sobre les formes d'intervenció administrativa en les relacions laborals, incloent limitacions a la llibertat d'empresa, ineficàcia de la legislació laboral, estructura institucional, objectius i sistemes de resolució de conflictes. Respon les preguntes per comprovar els teus coneixements en aquest tema.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser