Individual Behavior and Environmental Factors

DexterousHydrogen avatar
DexterousHydrogen
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

K.G.Yung ekstraversiya va introversiya tushunchalari orqali shaxsning qanday xususiyatlarini ta’riflab berishni taklif etdi?

Psixologik xususiyatlarini

Ekstravertlarga xulq-atvorining qanday xususiyati xos bo’ladi?

Ta’sirchanlik, imo-ishoralardagi faollik

Introvertlarga qanday xususiyat xos bo’ladi?

Odamovilik, biqiqlik

Temperament tushunchasi qaysi so’zdan kelib chiqqan?

Lotincha temperamentum

Temperament shaxsning qanday tomonlarini aks ettiradi?

Faoliyatining dinamik va hissiy tomonlari

Xulq-atvor shaxsning atrof-muhit bilan qanday shakllaridan iborat bo’ladi?

o’zaro ta’sirga kirishish shakllaridan

Shaxsning faolligi qanday xususiyatlarda ifodalanadi?

psixik jarayonlarning kechish kuchi va tezligida

Shaxsni tavsiflab beradigan asosiy omillarga quyidagilar kiradi:

shaxsning tabiiy xususiyatlari, uning o’ziga xos psixologik xususiyatlari

Faollikning eng oxirgi ifodasi bir tomondan nima bilan ifodalanadi?

katta kuch-g’ayrat sarflpsh, harakatdagi, faoliyatdagi, nutqdagi shiddatkorlik

Shaxsning xulq-atvori Mantig’i nima bilan belgilanishini aniqlashga urinib kelganlar?

faylasuflar tomonidan

This quiz explores the relationship between individual behavior and environmental factors, including how people interact with their surroundings and how this affects their behavior. It also examines the role of various factors in shaping individual behavior and personality.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Psychology: Mind and Behavior
5 questions
Overview of Social Sciences Disciplines
12 questions
Human Behavior Basics
18 questions

Human Behavior Basics

CapablePrologue avatar
CapablePrologue
Social Psychology Quiz
10 questions

Social Psychology Quiz

BetterAltoFlute avatar
BetterAltoFlute
Use Quizgecko on...
Browser
Browser