การสอบคณิตศาสตร์ IJSO

PatriPelican avatar
PatriPelican
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

สำหรับจำนวนเต็มบวก n ใด ๆ กำหนดให dn เปนคาของเลขโดดในทศนิยมตำแหนงที่ n ของ 22/7 ขอใดตอไปนี้เปนจริง?

d2020 ≤ d2561

ถ้า a5 < a13 แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ?

a4 < a3

ให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวก โดยที่ x มีค่ามากกว่า y อยู่ a% และ y มีค่าน้อยกว่า x อยู่ b% ถ้า a + b = 97.5 แล้ว 3aa + b มีค่าเท่ากับเท่าใด?

9

กำหนดให้ a = √6^2 - 1, b = 3^2 - 1, c = 13√9, ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง?

c < a < b

Study Notes

ข้อสอบคณิตศาสตร์ IJSO

  • IJSO คัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16
  • วันสอบ: 26 มกราคม 2562
  • เวลา: 08:30 – 10:00 น.

หลักการสอบ

  • ข้อสอบมี 5 หน้า
  • มี 25 ข้อ
  • ใช้ปากกาและดินสอ 2B ในการระบายคำตอบ
  • ข้อสอบทั้งหมดเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
  • ต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อห้าม

  • ห้ามนำขอสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
  • ห้ามใช้เครื่องคำนวณ

สอบวิชาคณิตศาสตรเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser