Hirst's Theory on Moral Acceptability of Exclusion

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

37 Questions

Wat is een belangrijk principe van gelijkheid volgens het artikel?

Recht op gelijke behandeling

Welke vorm van gelijkheid gaat over het recht om aan de start te staan en om te kunnen deelnemen?

Kansengelijkheid

Hoe definieert Aristoteles gelijkheid?

Behandel gelijke zaken gelijk

Wat is het beginsel dat diverse invullingen en onderling tegenstrijdige definities draagt?

Gelijkheid

Wat is volgens het artikel een containerbegrip met verschillende vormen?

Gelijkheid

Volgens het artikel draagt gelijkheid feitelijke inhoud, maar ook welke betekenis?

Normatieve betekenis

Welk principe wil meer toelaten bij de start en stelt dat iedereen moet kunnen deelnemen?

Kansengelijkheid

Welk recht geeft iedereen het recht om aan de start te staan en te kunnen deelnemen?

Kansengelijkheid

Wat is een potentieel probleem met het principe van bronnengelijkheid?

Het creëert een groot overheidsapparaat met mogelijk misbruik.

Volgens het verschilprincipe van John Rawls kan een ongelijke verdeling alleen gerechtvaardigd worden als:

Het voordelig is voor de meest begunstigden.

Wat is een mogelijk probleem met talentenbelasting volgens de tekst?

De weigering van talenten en capaciteiten kan problematisch zijn.

Wat wordt bedoeld met 'slavernij van de getalenteerden'?

Een situatie waarin de meest getalenteerden moeten afgeven zonder dat ze er iets aan kunnen doen.

Wat wordt bedoeld met 'ultimatumspel' volgens de tekst?

Een spel waarbij ontvangers het recht hebben de verdeling te verwerpen.

Wat wordt bedoeld met 'basisinkomen'?

Iedereen verdient evenveel, ongeacht inzet.

Wat is een potentieel probleem met absolute welvaartsgelijkheid?

'Gelijke uitkomsten voor iedereen' principe wordt niet nageleefd.

Wat is een mogelijk probleem volgens de tekst met gelijkheid naar behoefte volgens MARX?

'Utopisch idee' omdat het doet alsof er geen schaarste is.

Wat wordt bedoeld met 'gelijkheid naar prestatie'?

'Gelijk loon voor gelijk werk' principe

'Gelijkheid nr behoefte' volgens MARX is gebaseerd op:

'Gelijkheid gebaseerd op luxe- en sociale behoeften'

Wat is het probleem met consequente behandeling volgens de tekst?

Consequente behandeling leidt tot ongelijke behandeling.

Wat was het kernidee van het aristocratische denken?

Sociale status werd bepaald door geboorte.

Welke filosoof verwierp democratie en koos voor een aristocratische bestuursvorm?

Plato

Wat was een nieuw aspect van de burgerlijke maatschappij volgens de tekst?

Sociale mobiliteit en gelijkwaardigheid voor arbeid.

Wat was een gemeenschappelijk geloof van T. Hobbes, J. Locke en J-J Rousseau?

Alle mensen hebben dezelfde aanleg en delen een gemeenschappelijke natuur.

Wat was de visie van John Locke over de natuurtoestand van mensen?

Mensen leefden in een toestand van 'oorlog van allen tegen allen'.

Wat was de verfijning in de contracttheorie van Jean Jacques Rousseau?

Idee van volkssoevereiniteit en rechtstaat.

Wat was de impact van kolonisatie volgens de tekst?

'Wilde' samenlevingen werden gezien als inferieur aan commerciële samenlevingen.

Wat houdt kansengelijkheid in volgens de tekst?

Horizontalisering van rechtengelijkheid voor burgers.

Waarom is volgens Hirst de uitsluiting moreel aanvaardbaar?

Omdat het onze identiteit beschermt en de ontwikkeling van onze persoonlijkheid mogelijk maakt

Wat is een voorbeeld van indirecte discriminatie, zoals beschreven in de tekst?

Een werkgever die een verbod instelt op het dragen van religieuze symbolen op het werk

Wat wordt bedoeld met 'compenserende kansengelijkheid'?

Het streven om gelijke toegang en gelijke middelen te bieden om ongelijkheid te verkleinen

Wat is een probleem dat wordt genoemd in verband met kansengelijkheid?

De onmogelijkheid voor burgers om de complexe open toetsing toe te passen

Wat wordt bedoeld met 'gesloten toetsing'?

Een toetsing die verwijst naar directe discriminatie op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, levensbeschouwing of handicap

Wat wordt bedoeld met 'indirecte onderscheid'?

'Wanneer je ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze als dusdanig schadelijke weerslag heeft op personen op wie één der discriminatiegronden van toepassing is'

Wat is een kritiekpunt op het ethische denkkader van Stuart White?

'De beginselen zijn rekbaar en kunnen verschillend geïnterpreteerd worden'

'Elitaire scholen zullen doorgaans arme kinderen weigeren omdat ze arm zijn of uit lage milieus komen.' Wat betekent 'vrij te kiezen' volgens Hirst?

'Dat de keuze voor elitaire scholen vaak afhankelijk is van criteria waarover men wel kan kiezen'

'Bij politieke benoemingen is het determinerend criterium niet talent, maar politiek lidmaatschap of netwerk van de kandidaat.' Wat wordt hierdoor geschonden?

'Het principe van kansengelijkheid'

'Te streng en te soepel' worden genoemd als problemen in verband met wat?

'De complexiteit van kansengelijkheid'

Explore Hirst's perspective on the moral acceptability of exclusion based on freedom of choice, hidden discrimination, and the distortion of criteria. Learn about the subtleties of discrimination and the ethical considerations behind Hirst's argument.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser