Health Education 3: Didactics of Evaluation

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Wat is het doel van evaluatie volgens de tekst?

Het bepalen van het verschil tussen bereikte en gewenste leerresultaten

In welke stap van het didactisch model situeert evaluatie zich volgens de tekst?

Informatie verstrekken omtrent de kwaliteit van het onderwijsleerproces

Wat kan worden afgeleid uit de situatie waarbij een student aangeeft dat hij zich onzeker voelt over de toets?

De student heeft behoefte aan meer tijd om de lesstof zelfstandig door te nemen

Wat blijkt uit de situatie waarbij een student aangeeft dat ze niet goed wist wat te doen tijdens een praktijkles?

De student had behoefte aan meer begeleiding of uitleg

Wat kan worden geconcludeerd uit de situatie waarbij een student aangeeft dat ze geen schrik heeft om iets fout te doen tijdens de kookles?

Mevr. Lagat is rechtvaardig en motiveert de studenten

Welk doel maakt evaluatie mogelijk volgens de tekst?

Controle toelaten van de waarde van de doelstellingen

Wat is een belangrijke factor bij de planning/timing van evaluatie?

De leerplannen en lesdoelstellingen

Wat kan een reden zijn om een procesevaluatie uit te voeren?

Om de ontwikkeling en evolutie van vaardigheden en attitudes te beoordelen

Wat is een voorbeeld van een productevaluatie?

Het beoordelen van de evolutie van vaardigheden en attitudes tijdens de praktijkles

Wat zijn de 'assessmentcultuur' niveaus waarop men wil evalueren?

Kennism, vaardigheden, attitudes

Wat is een vereiste voor een goede toetsvraag?

Onafhankelijkheid van andere vragen

Wat is een belangrijk criterium voor een goede toets?

Transparantie en voorspelbaarheid

Wat kan een reden zijn om hoogwaardige feedback te geven?

Om leerlingen te motiveren met informatieve feedback

Welke factor is van belang bij het afnemen van een toets?

Vooraf: vragen klassikaal overlopen + timing

Welk type vraagstelling wordt gebruikt bij observeerbare doelstellingen?

Observatie, zelfevaluatie, peer-evaluatie

Wat moeten toetsvragen vermijden?

Verklikkers bevatten waarin het antwoord niet deels schuilgaat.

Wat is een belangrijke factor bij het afnemen van een toets?

Tijdens de toets mogelijkheid tot vraagstelling bieden en klassikale bespreking erna.

Wat is een vereiste voor een goede toetsvraag?

Onafhankelijkheid van andere vragen.

Learn about the concept of evaluation in health education, including the difference between achieved and desired learning outcomes, the goals of evaluation, and its place in the didactic model. Explore the 4 steps of evaluation and relevant situational examples.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser