Economic Growth and Development: Chapter 8

TransparentNewYork avatar
TransparentNewYork
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

19 Questions

Wat wordt gebruikt als indicator om groeiprestaties tussen landen te vergelijken?

Procentuele toename van het BBP of BNI

Wat wordt in de economische groeitheorie beschouwd?

Gemiddelde toename van het BBP of BNI over een lange termijn

Wat wordt bedoeld met 'evoluties op korte termijn'?

Conjunctuuranalyse

Welke term wordt gebruikt om de groeivoet van het BBP of BNI in constante prijzen op korte termijn weer te geven?

Economische groei

Wat wordt beschouwd in de groeitheorie?

Het niveau van het BBP of BNI en de groeivoet ervan

Wat kan als maatstaf gehanteerd worden in de economische groeitheorie?

Groeipercentage van het BBP of BNI per capita

Wat is een kenmerk van de opgaande fase van de lange golf?

Een gunstig algemeen beeld van de economie

Wat wordt door Kondratieff erkend als motoren van de lange golf?

Technische innovaties, nieuwe markten, grote demografische verschuivingen

Welke factor staat centraal in de theorie van Schumpeter voor de lange golf?

Dynamische rol van de ondernemer en innovaties in de economie

Wat is een nadeel van de theorie van langegolfbeweging volgens het tekstfragment?

Het ontbreken van statistieken over prijzen

Wat beschrijft groeiboekhouding volgens het tekstfragment?

Het uitsplitsen van productietoename naar factoren zoals arbeid, kapitaal en technologische vooruitgang

Wat beweert de nieuwe groeitheorie over technologische ontwikkelingen?

Technologische ontwikkelingen zijn endogeen en komen voort uit economische stimuli

Wat zijn de basisvoorwaarden voor economische groei volgens de groeitheorie?

Politieke stabiliteit en bescherming van de eigendomsrechten

Wat is een maatstaf voor het vergelijken van het ontwikkelingspeil tussen verschillende landen?

Bruto Binnenlands Product (BBP) per capita

Wat is een ander kerngetal ter beoordeling van het ontwikkelingsproces?

Jaarlijkse procentuele groei van het BBP per capita

Wat was het idee achter de 'Big push' strategie voor ontwikkelingslanden?

Forceren van een ontwikkelingsproces door massale economische en maatschappelijke stimuli

Wat kenmerkt de rurale sector in de 'Self-reliance' strategie voor ontwikkelingslanden?

Landbouw en artisanale productie

Wat waren nieuwe facetten in de 'Self-reliance' strategie voor ontwikkelingslanden?

Alfabetisering, persoonlijke hygiëne en aangepaste technologie voor landbouw

Wat vereist de industrialisering van ontwikkelingslanden volgens de 'Big push' strategie?

Verkeersinfrastructuur en moderne communicatiediensten

Explore the concepts of economic growth and development in this chapter. Understand how to explain long-term economic growth and analyze differences in economic growth between countries.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser