डी.एन.ए. मध्ये जनुके आर. एन. ए. आणि प्रतिलेखन
5 Questions
2 Views
3.6 Stars

डी.एन.ए. मध्ये जनुके आर. एन. ए. आणि प्रतिलेखन

हे क्विझ DNA मध्ये असलेली जनुके आर. एन. ए. आणि प्रतिलेखनबद्दल आहे. जनुकांमध्ये प्रथिनांच्या निर्मिती, त्यांची विषयवस्तू माहिती, RNAचे उपयोग - हे सर्व क्विझमध्ये पाहिजे असलेले विषये आहेत.

Created by
@CalmingGulf

Questions and Answers

RNA तैयार होतेय त्याच्या कोणत्या धाग्यावर?

DNA प्रमुख धाग्यावर

जनुकाच्या साखळीनुसार RNA ची निर्मिती कुणाच्या विषयी होते?

DNA च्या साखळीनुसार

RNA तैयार करण्याच्या प्रक्रियेचं प्रतिलेखन कोणत्या प्रक्रियेचा भाग आहे?

Transcription

RNA चे कितके प्रकार आहेत?

<p>3</p> Signup and view all the answers

'RNA' म्हणजे कोणता मोलेक्यूल?

<p>रिबोनुक्लिक एसिड</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser