Voltametric Methods and 3-Electrode Voltammetry Cell

SurrealCatharsis avatar
SurrealCatharsis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

42 Questions

EIS (Elektrokimyasal impedans spektroskopisi) verilerini değerlendirmek için en popüler formatlar hangi grafiklerdir?

Nyquist ve Bode grafikleri

Nyquist formatında, hangi bileşen gerçek impedans bileşenine (Z') karşı çizilir?

Sanal impedans bileşeni (Z")

Bode Diyagramında hangi değerler uyarma frekansının logaritmasına karşı çizilir?

|Z| ve φ

EIS Nyquist grafikleri genellikle eksen üzerinde uzanan yarım daire bir bölgeyi ve ardından düz bir çizgiyi içerir. Yarım daire kısmı hangi prosese karşılık gelir?

Elektron transferi ile sınırlı prosese

Düşük frekanslarda impedans ne oluşmaktadır?

Elektron akışının meydana getirdiği dirençten (RCT)

Çift katmanlı kapasitans (CDL), neyi gösterir?

Elektrot ve elektrolit arasındaki elektrostatik etkileşimi

'Warburg impedansı' olarak bilinen bir impedans hangi potansiyel pertürbasyonun frekansına bağlı olarak oluşur?

Difüzyon

Randles devresinin bileşenleri nelerdir?

'RS', 'RCT', 'CDL' ve 'W'

'Faradaik olmayan' ve 'Faradaik' impidimetrik biyosensörlerin şematik gösterimlerinde neler yer almaktadır?

'Elektrot' ve 'Elektrolit'

'Nyquist formatında, sanal impedans bileşeni (Z")' hangi bilgileri verir?

'Elektriksel arayüz' ve 'Elektron transfer reaksiyonu'

Voltametri yönteminde hücreye uygulanan gerilim değeri neye karşı ölçülür?

Çalışma elektrodu ile karşı elektrot arasındaki akıma karşı

Voltametri türleri arasında yer almayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Konduktometri

Voltametrik çalışmalarda kullanılan elektrotlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Platin

Elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS), hangi elektriksel özelliklerin araştırılması için uygun bir tekniktir?

Toplu ve arayüzey elektriksel özellikler

Voltametri yöntemi hangi türdeki elektrotlar yardımı ile yükseltgenme olaylarının incelenmesinde kullanılır?

Camsı karbon elektrotlar

Elektriksel alanın varlığında, kondüktometri hangi tür iletkenliğe dayalı bir ölçüm yapar?

Elektrolitik iletkenlik

Jaroslav Heyrovski'nin bulduğu polarografik metodu için hangisi doğrudur?

$id = 708.n.D1/2.m^{2/3}.td^{1/6}.C$

Voltametri taraması ters yönde doğrusal olarak azalacak biçimde yapılırsa, bu yöntemin adı nedir?

$ ext{Dönüşümlü voltametri}$

$ ext{EIS devresinde, genel olarak, bir gerçek bileşen ve bir hayali bileşenden oluşan karmaşık bir niceliktir. Gerçek bileşeni temsil etmek için genellikle R sembolünü kullanır ve buna ne denir?}$

$ ext{Direnç}$

$ ext{Voltametri türleri içerisinde yer almayan hangisi aşağıdakilerden hangisidir?}$

$ ext{Amperometri}$

Potansiyometrik yöntemin uygulamalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Klinik Kimya

Elektroanalitik tekniklerin diğer analitik yöntemlere göre avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Düşük maliyetlidir

Referans elektrot için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Potansiyeli bilinen, sabit olan ve elektrot reaksiyonuyla değişmeyen elektrodun adıdır

Elektrik akımının birimi nedir?

Amper

Gerilim farkı ile elektrik akımı arasındaki ilişki nasıldır?

$E= IR$ Eşitliği ile birbirine bağlıdır.

Standart hidrojen elektrodu (SHE) hangi durumu ifade eder?

$E=0.000 V$

Amperometri tekniği hangi koşullar altında uygulanır?

ET reaksiyonunun kinetiğinin uygulanan bir potansiyel tarafından yönlendirilmesi gerekir ve bu nedenle elektrot/çözelti arayüzü boyunca akan difüzyon kontrollü akımı ölçeriz.

Potansiyometrik titrasyonlar hangi durumda kullanılır?

Asit-baz titrasyonunun eşdeğerlik noktasını belirlemek için

ISE'lerin avantajlarından biri nedir?

Numune renginden veya bulanıklığından etkilenmezler.

ISE'lerin sınırlamalarından biri nedir?

Elektrotlar proteinlerden veya diğer organik çözünen maddelerden etkilenebilir.

Elektrokimyanın hangi dalı, maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümleri inceleyen bir bilim dalıdır?

Elektrokimya

Elektrokimyasal tepkimelerin genellikle hangi türde tepkimeler olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri

Elektrokimyasal hücrede bulunan iyon veya molekül halindeki madde hangi elektrotta elektron alarak indirgenir?

Katot

Elektrokimyasal hücrede ortaya çıkan yükseltgenme tepkimesi sırasında hangi elektrotta madde iyon veya molekül halindedir ya da elektrot malzemesinin kendisi elektron salıverir?

Anot

Metallerde bulunan değerlik elektronları hangi şekilde elektrik yükünü taşırlar?

Serbestçe hareket ederek

EIS devresinde, genel olarak, bir gerçek bileşen ve bir hayali bileşenden oluşan karmaşık bir niceliktir. Gerçek bileşeni temsil etmek için genellikle R sembolünü kullanır ve buna ne denir?

Gerçek direnç (resistance)

Elektrokimya hangi tür tepkimeleri inceleyen bir bilim dalıdır?

Yükseltgenme-indirgenme türü tepkimeler

Elektrokimyasal hücrede hangi elektrotta elektron alarak indirgenen madde bulunur?

Katot

Elektrokimyasal hücrede hangi elektrotta ortaya çıkan yükseltgenme tepkimesi sırasında madde iyon veya molekül halindedir?

Anot

Elektrokimyasal işlemler hangi düzenekte yürütülür?

Elektrokimyasal hücre

Metallerde bulunan değerlik elektronları neyi taşır?

Elektrik yükünü

Elektrokimya nedir?

Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümleri inceleyen bilim dalı

Study Notes

Elektrokimyasal Spektroskopi

 • Elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) verilerini değerlendirmek için en popüler formatlar Nyquist ve Bode diyagramlardır.
 • Nyquist formatında, sanal impedans bileşeni (Z") karşı gerçek impedans bileşenine (Z') çizilir.
 • Bode Diyagramında, uyarma frekansının logaritmasına karşı amplitüd ve faz açısı çizilir.

EIS Nyquist Grafiği

 • EIS Nyquist grafiği genellikle eksen üzerinde uzanan yarım daire bir bölgeyi ve ardından düz bir çizgiyi içerir.
 • Yarım daire kısmı, çift katmanlı kapasitans (CDL) sürecine karşılık gelir.
 • Düşük frekanslarda, impedans Warburg impedansı olarak bilinen bir impedans oluşur.

Randles Devresi

 • Randles devresinin bileşenleri direnç, kondansatör ve Warburg impedansıdır.

Voltametri

 • Voltametri yönteminde, hücreye uygulanan gerilim değeri elektrot potansiyeline karşı ölçülür.
 • Voltametri türleri arasında, amperometri, potansiyometri ve ciclo voltametri bulunur.
 • Elektroanalitik tekniklerin avantajlarından biri, analitik sonuçların hızla alınabilmesidir.

Elektrokimya

 • Elektrokimya, maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümleri inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Elektrokimyasal tepkimeler genellikle redoks tepkimeleridir.
 • Elektrokimyasal hücrede, anot ve katot olmak üzere iki elektrot bulunur.
 • Elektrokimyasal işlemler, genellikle yarı hücrelerde yürütülür.

This quiz covers the typical 3-electrode voltammetry cell components such as reference electrode, counter electrode, and working electrode, as well as the principles of voltametric cells and the application of varying potential to initiate non-spontaneous redox reactions. Test your knowledge of voltametric techniques with this quiz.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser