Vertebrate Animals: Characteristics and Classification

SubsidizedRainforest avatar
SubsidizedRainforest
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Quins són els principals trets que caracteritzen els peixos?

Els peixos són vertebrats que viuen a l'aigua, tenen aletes, una forma allargada i respiren oxigen dissolt a l'aigua mitjançant les brànquies.

Quin és el principal tret que caracteritza els amfibis?

El desenvolupament amb metamorfosi, és a dir, grans transformacions al llarg de la seva vida.

Quins són els subgrups dins del grup dels animals vertebrats?

Peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers.

Quina és la funció de les brànquies dels peixos?

Respirar oxigen dissolt a l'aigua.

Quin tipus d'esquelet tenen els peixos?

Els peixos poden tenir un esquelet cartilaginós o ossi.

Quines són les característiques comunes que comparteixen tots els rèptils?

El cos cobert d'escates, la falta de regulació de la temperatura corporal, un esquelet molt flexible, la respiració per pulmons, ser carnívors i la fecundació interna amb incubació dels ous al sol.

Quina és la principal característica que diferencia les aus dels altres grups d'animals?

La seva capacitat de volar

Quina és la principal característica que defineix els mamífers?

La viviparitat

Quins són els exemples d'animals que pertanyen al grup dels rèptils?

Tortugues, serps, cocodrils, entre d'altres

Quina és la característica que tenen en comú els mamífers terrestres?

El cos cobert de pèl

Discover the fascinating world of vertebrate animals, including their characteristics, classification, and unique features. Learn about the different subgroups, such as fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Explore the adaptations of fish to their aquatic environment.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser