Thomas Kuhn og vitenskapsfilosofi
30 Questions
1 Views
3.3 Stars

Thomas Kuhn og vitenskapsfilosofi

Lær om Thomas Kuhn og hans bidrag til vitenskapsfilosofien, inkludert hans kritikk av logiske empirister og Popper. Quiz om hans tanker og innflytelse.

Created by
@VivaciousChromium

Questions and Answers

Hvem er regnet som en av de nye vitenskapsfilosofene?

Thomas Kuhn

Hva er et paradigme ifølge Kuhn?

En måte å se verden på

Hvem hadde ikke slått gjennom da Thomas Kuhn kom ut med boken i 1962?

Popper

Hva heter Thomas Kuhs bok fra 1962?

<p>The Structure of Scientific Revolutions</p> Signup and view all the answers

Hva er normalvitenskapens oppgave?

<p>Å løse problemer</p> Signup and view all the answers

Hvem har inspirert Thomas Kuhn?

<p>Wittgenstein</p> Signup and view all the answers

Hva er det første stadiet Paradigmet går gjennom?

<p>Førparadigmefasen</p> Signup and view all the answers

Hva er de logiske empiristene?

<p>En gruppe vitenskapsfilosofer som er eldre enn Thomas Kuhn</p> Signup and view all the answers

Hva er paradigmer inkommensurabel med?

<p>Et annet paradigme</p> Signup and view all the answers

Hva mener Thomas Kuhn at vitenskapene er?

<p>En sosial institusjon</p> Signup and view all the answers

Hva søker forskere etter i paradigmet?

<p>Å utvide kunnskapen i paradigmet</p> Signup and view all the answers

Hva skjer når anomalier dukker opp i paradigmet?

<p>Forskere bruker ad-hoc-setninger for å forklare avvikene</p> Signup and view all the answers

Hva er et resultat av at feil hopper seg opp i paradigmet?

<p>En krise i paradigmet</p> Signup and view all the answers

Hva er et paradigmeskifte?

<p>En overgang fra et gammelt paradigme til et nytt</p> Signup and view all the answers

Hva mente Kuhn ikke at fremskritt i vitenskapen handler om?

<p>Å komen nærmere sannheten</p> Signup and view all the answers

Hva er sentral forutsetning for nye vitenskapsfilosofien?

<p>At det finnes vitenskapelige teorier som kan verifiseres og falsifiseres</p> Signup and view all the answers

Hva er forskjellen på forskningstradisjon og paradigme?

<p>Forskningstradisjon er en mellomting mellom paradigme og Lakatos' forskningsprogrammer</p> Signup and view all the answers

Hva er fagmatrisen?

<p>En 4-komponent modell som består av symbolske generaliseringer, metafysisk side, skoleeksempler og normer og verdier</p> Signup and view all the answers

Hva er sosialkonstrukrivisme?

<p>En teori om at vitenskapen er påvirket av sosiale og historiske faktorer</p> Signup and view all the answers

Hva er kunnskapen i sosialkonstruktivisme?

<p>En konstruksjon av forskerfellesskapet</p> Signup and view all the answers

Hva mente Kuhn om paradigmer?

<p>At de var mobbpsykologi</p> Signup and view all the answers

Hva var Donald Davidson uenig med?

<p>Inkommensurabilitet</p> Signup and view all the answers

Hva mente Feyerabend?

<p>At normalvitenskap må bekjempes</p> Signup and view all the answers

Hva var Kuhn ikke?

<p>Relativistisk</p> Signup and view all the answers

Hva var-Smiths kritikk av Kuhn?

<p>At Kuhn mente at ordets mening bestemtes av sammenhenger</p> Signup and view all the answers

Hva er intern realisme?

<p>En filosofisk posisjon som hevder at våre teorier og begreper er delvis konstruksjoner av vår egen forståelse</p> Signup and view all the answers

Hva er forskjellen mellom intern realisme og ekstern realisme?

<p>At intern realisme hevder at våre teorier og begreper er delvis konstruksjoner av vår egen forståelse, mens ekstern realisme hevder at det er en objektiv virkelighet uavhengig av vår bevissthet</p> Signup and view all the answers

Hva mente Putnam?

<p>At våre teorier og begreper er delvis konstruksjoner av vår egen forståelse</p> Signup and view all the answers

Hva var Kuhn influert av?

<p>Edinburghskolen</p> Signup and view all the answers

Hva var Lakatos' kritikk av Kuhn?

<p>At Kuhn mente at paradigmer var mobbpsykologi</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Thomas Kuhn og vitenskapsfilosofi

 • Thomas Kuhn regnes som en av de nye vitenskapsfilosofene sammen med Lakatos og Feyerabend.
 • Han kritiserte logiske empirister og Popper, og mente de ignorerte vitenskapene som en sosial institusjon.

Paradigmer

 • Et paradigme er et rammeverk eller en måte å se verden på, som består av en kombinasjon av begreper, teorier og metoder.
 • Kuhn mente at vitenskap er handlingsbasert og at paradigmer krever aktør (vitenskapsmenn).
 • Et paradigme er inkommensurabel med et annet paradigme.

De tre stadiene i et paradigme

 • Førparadigme: Ingen paradigmer har nådd ordentlig fotfeste ennå. Vitenskapsmenn konkurrerer med hverandre.
 • Paradigme/normalvitenskap: Vitenskapsmenn er enige om hva som er den rette vitenskapen. De oppretter sin egen terminologi innad paradigmet.
 • Vitenskapelig krise/ekstraordinær vitenskap: Når anomalier dukker opp, bruker vitenskapsmenn ad-hoc-setninger for å forklare avvikene. Ny teorier oppstår av splittelse innad paradigmet.

Vitenskapelig revolusjon

 • En vitenskapelig revolusjon innebærer et brudd fra et gammelt paradigme til et nytt.
 • Kuhn mente ikke at fremskritt i vitenskapen handler om å komme nærmere sannheten, men om å løse flere og flere problemer.

Kritikk av Kuhn

 • Lakatos mente paradigmer var mobbpsykologi.
 • Popper mente rammeverket er en myte, og at det er sosiologi og psykologi (tvilsomme vitenskaper).
 • Donald Davidson uenig med inkommensurabilitet.
 • Feyerabend enig, men hvis normalvitenskap finnes, må den bekjempes fordi paradigmer kan ikke skille vitenskap fra ikke-vitenskap.

Fagmatrise

 • Kuhn innrømmet på 70-tallet at begrepet paradigme var utilfredsstillende, endret det til fagmatrise.
 • Fagmatrisens 4 komponenter:
  • Symbolske generaliseringer
  • Metafysisk side
  • Skoleeksempler
  • Normer og verdier

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team
Use Quizgecko on...
Browser
Browser