The International Court of Justice
88 Questions
0 Views
3.3 Stars

The International Court of Justice

Created by
@MagicAcer

Questions and Answers

מי הם העותרים בפני בית המשפט?

זהראן יונס מחמד מראעבה

איזה בית משפט נחיב לצדק בתיק זה?

בית משפט גבוה לצדק

מי מהם נמנה כשופט בתיק זה?

שופטת מ' נאור

מי הנשיא בעת הדיון בתיק זה?

<p>א' ברק</p> Signup and view all the answers

מהו הסוג השני של ענייני התיירות המתוארים במאמר?

<p>התנחלויות</p> Signup and view all the answers

על מה עו סג הסוג השלישי של ענייני התיירות במאמר?

<p>גדר בעוטף ירושלים</p> Signup and view all the answers

מהו דעה בית הדין הבינלאומי בהאג לגבי מיתווה החומה?

<p>מניגד את המשפט הבינלאומי</p> Signup and view all the answers

מהו פסק דין בית המשפט העליון בפרשת בית סוריק לגבי חוקיות הגדר?

<p>אין לבחון כל קטע מתוואי הגדר בנפרד</p> Signup and view all the answers

מה גורם לבית המשפט העליון של ישראל לא להכריע כי כל קטעי הגדר נוגדים את המשפט הבינלאומי?

<p>המסקנה של בית הדין מבוססת על תשתית עובדתית שונה</p> Signup and view all the answers

על פי מודל הדיון שבו מנהל בית המשפט בישראל את ההכרעות, לאיזו שאלה הוא ישאל את עצמו?

<p>האם קטע מתוואי הגדר מתאים לצרכי ביטחון צבאי</p> Signup and view all the answers

מהו התמרנוּת שבהחלטתו של בית המשפט בישראל לבחון כל קטעי התוואי החדש בנתניה?

<p>החלטת בחירה</p> Signup and view all the answers

באיזו גישה מנהל בית המשפט בישראל את בחינת חוקיותו של גדר ההפרדה במובלעת אל' מנשה?

<p>נורמטיבית</p> Signup and view all the answers

מה התוכן העיקרי של הנימוק שהוצג בפסק הדין?

<p>ההשפעת חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי על בית המשפט העליון של ישראל</p> Signup and view all the answers

מה מהבאים מחייב את בית המשפט להבחין בין חלק שמוסכם לחלק שמפר את המשפט הבינלאומי?

<p>התוואי שנדון לפניו</p> Signup and view all the answers

מה מחוות דעתו אמור לעשות בית המשפט העליון של ישראל?

<p>לתת את מלוא המשקל הראוי לנורמות של המשפט הבינלאומי</p> Signup and view all the answers

מה מהבאים נדרש מבית המשפט העליון על פי נימוק זה?

<p>לחוות דעתו לחווי מדעתו של בית הדין בהאג</p> Signup and view all the answers

מה מנע לבית הדין לשנות את דעתו?

<p>נחישות</p> Signup and view all the answers

איפה ממוקמת המובלעת אלפי מנשה?

<p>בשטח היהודי</p> Signup and view all the answers

כמה אנשים מתגוררים בכל חמשת הכפרים בהם כוללת המובלעת אלפי מנשה?

<p>1,200 אנשים</p> Signup and view all the answers

איך ניתן לצאת מהמובלעת לאזור?

<p>באמצעות מעבר אחד ברכב וברגל</p> Signup and view all the answers

מהו מטרת גדר ההפרדה שבין המובלעת לישראל?

<p>למנוע כניסת פלסטינים לשטח היהודי</p> Signup and view all the answers

מהו המטרה של מעבר '109' לקלקיליה?

<p>לאחד את האוכלוסיות הערביות של קלקיליה והמובלעת</p> Signup and view all the answers

מהו מס' האנשים בחיווי אבו-ראשה?

<p>180</p> Signup and view all the answers

באיזה שער מתחברת המובלעת לחבלה?

<p><strong>שער חבלה</strong></p> Signup and view all the answers

איפה מתחברת המובלעת לחבלה?

Signup and view all the answers

מה בדי 109 ?

<p>, 109 . . <em><strong>.</strong></em>*</p> Signup and view all the answers

מה עשה השופט א' חיות בפסק דינו?

<p>הסיק מסקנות על פי העובדות וההלכה</p> Signup and view all the answers

מה לא עשתה השופטת המישנה לנשיא מ' חשין?

<p>מוסיפה גורעה לדבריו של חברי הנשיא ברק</p> Signup and view all the answers

מדוע המשפט הבינלאומי אותי את השופטת?

<p>בעקבות תהפוכות רבות בשנים האחרונות</p> Signup and view all the answers

מה מייצג מקצוע המשפט הבינלאומי?

<p>משפט בענייני מדיניות ציבורית</p> Signup and view all the answers

מה התמחה בו אחד מאחרי שנלמד במשפט הבינלאומי?

<p>במשפט בינלאומי פרטי</p> Signup and view all the answers

מה זה 'משפט בינלאומי הפרטי'?

<p>דיני בע</p> Signup and view all the answers

מתי התרחשו תהפוכות במשפ/

<p>בעש/</p> Signup and view all the answers

מהי ההחלטה הנוקטת במאמץ לנכוח את המשפט הבינלאומי הפומבי?

<p>להגדירו כשיטת משפט מן-המניין</p> Signup and view all the answers

מהו מוסד הדין שהתערב במאמץ לשכן את המשפט הבינלאומי הפומבי?

<p>בית הדין ההאג-בינלאומי</p> Signup and view all the answers

מה נדרש מבית הדין ההאג-בינלאומי בנוגע למשפט הבינלאומי הפומבי?

<p>לתת חוות דעת מייעצת</p> Signup and view all the answers

מהו חלקו של בית הדין בהאג-בינלאומי בנוגע למשפט הבינלאומי?

<p>להחל את נורמות המשפט</p> Signup and view all the answers

מהו יעדו של המשפט הבינלאומי הפומבי?

<p>להחל את נורמות המשפט</p> Signup and view all the answers

מה מהו מעמדו של בית הדין בהאג-בינלאומי בנוגע למשפט?

<p>חחוו שדעת מייעד</p> Signup and view all the answers

מהו תאריך ישיבת העתירה למתן צו על תנאי?

<p>כ' באדר ב' התשס&quot;ה</p> Signup and view all the answers

מהו גדר ההפרדה מנתקת?

<p>אותם משאר חלקי האזור</p> Signup and view all the answers

מהו המרחק שבו הוקם ישוב אלפי מנשה מהקו הירוק?

<p>ארבעה קילומטרים יבשה</p> Signup and view all the answers

מי ביצע את הנבניה של גדר ההפרדה שמקיפה את ישוב אלפי מנשה?

<p>מפקד כוחות צה&quot;ל באזור יהודה ושומרון</p> Signup and view all the answers

באיזו מחוז שבישראל ממוקמת המובלעת אלפי מנשה?

<p>מחוז השומרון</p> Signup and view all the answers

מי מהבאים אינו מעתיר בתיק?

<p>(12.09.2004)</p> Signup and view all the answers

על פי מעבר לחבלה?

<p><strong>ח''ו</strong> לחבלה</p> Signup and view all the answers

אל מנשה הוא י באזור ש.

<p><strong>י</strong> באזור <strong>ש</strong>.</p> Signup and view all the answers

מעבר לחבלה או ח''ו, נ'' את נ''?

<p><strong>ח''ו</strong>, <strong>נ''</strong> <strong>את</strong></p> Signup and view all the answers

מהו הטענות העיקריות של תושבי הכפרים?

<p>כי גדר ההפרדה אינה חוקית</p> Signup and view all the answers

מה מאופי הטרור שהתגבש במהלך האינתיפאדה השנייה?

<p>מעשי טרור שנועדו לפגוע בחיי אדם</p> Signup and view all the answers

מה מבחינת העותרים, מהו המשמעות של פסק הדין בפרשת בית סוריק?

<p>הוא מחייב את ממשלת ישראל להסיר את גדר ההפרדה</p> Signup and view all the answers

מהו מקור העמדה של תושבי הכפרים לעניין חוקיות גדר ההפרדה?

<p>חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי</p> Signup and view all the answers

מהו מאמר Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory?

<p>חוות-דעת של בית-הדין הבינלאומי בנושא חוקיות גדר ההפרדה</p> Signup and view all the answers

מהו מאמר ב 'Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory'?

<p>'Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory'</p> Signup and view all the answers

מה מאפיין את ההליכים של בית הדין לדין על פי המאמר?

<p>הם הליכים כמחווה דעה מייעצת</p> Signup and view all the answers

מהו עקרון ההילוך של בית הדין לדין על פי המאמר?

<p>התנהגות אובייקטיבית</p> Signup and view all the answers

מה מנע את בית הדין לשנות את דעתו על פי המאמר?

<p>חוסר מעמד</p> Signup and view all the answers

מהו רוחו של בית הדין לדין על פי המאמר?

<p>רוחו של בית משפט</p> Signup and view all the answers

מהו עמדו של בית הדין בהאג-בינלאומי בנוגע למשפט?

<p>נמנעו מחלק אמת המשפט</p> Signup and view all the answers

מהם החלקים העיקריים בפסק דין של בית המשפט?

<p>חלק העובדות וחלק המשפטי</p> Signup and view all the answers

מהו חלקו של בית הדין בהאג-בינלאומי בנוגע למשפט הבינלאומי?

<p>חלק העובדתי בלבד</p> Signup and view all the answers

מהו מעמדו של בית הדין בהאג-בינלאומי בנוגע למשפט?

<p>התשתית שעליה נבנה פסק הדין</p> Signup and view all the answers

מה מנע לבית הדין לשנות את דעתו?

<p>תשתית רעועה</p> Signup and view all the answers

מה מחוות דעתו אמור לעשות בית המשפט העליון של ישראל?

<p>לא להכריע עד להבחנת בין חלק מוסכם לחלק שמפר את המשפט</p> Signup and view all the answers

מה מהו מעמדו של בית הדין בהאג-בינלאומי בנוגע למשפ/ ?

<p>'109'</p> Signup and view all the answers

מהו העיקרון שבו נתמכת חוות הדעת לפי הטקסט?

<p>מימצאים כלליים וסתמיים</p> Signup and view all the answers

מה מאפיינים את חוות הדעת בהיבט העובדות?

<p>סתמיות וחשיבות</p> Signup and view all the answers

מהו ההשפעה של מימצאים כלליים וסתמיים על חוות הדעת?

<p>נטרלות אמוציונלית</p> Signup and view all the answers

מהו האמחד בנוגע לחוות הדעת לפי הטקסט?

<p>נטרלות אמוציונלית</p> Signup and view all the answers

מהו האמר על חוות הדעת בנוגע לחשיבות של עניינים רבי-ערך?

<p>חשיבות שבעניינים פעוטי-ערך</p> Signup and view all the answers

מהו האמר על ההשלכות של מדיניות פוליטית?

<p>השלכת מדיניות אמוציונלית</p> Signup and view all the answers

מהו הנתמך בעד 'התעלמות שבענייני בטחון'?

<p>' 'התעלמות מבעי'</p> Signup and view all the answers

'מה מאפיין אחר של השלכת מדיניות?'

<p>'נאמר 'בחוו אחר'</p> Signup and view all the answers

מה מהבאים מהווה איום אסטרטגי בתחום הטרור?

<p>פיגועי ירי במרכזי קניות</p> Signup and view all the answers

מה מהבאים מהווה אחד היעדים העיקריים של פיגועי הטרור?

<p>מרכזי הערים בישראל</p> Signup and view all the answers

אילו מתשלבים נעשו באמצעות מאמץ האחד או משני?

<p>הנחת מטעני חבלה, השלכת בקבוקי תבערה</p> Signup and view all the answers

מהו הדבר שאין בו ביטוי לחששות כבדים?

<p>מתאמת של מאמר 72</p> Signup and view all the answers

מה אחד מאתרי המתבחש?

<p>בתי קפה</p> Signup and view all the answers

מה עשו רוב הצדדים לאחר משא ומתן על פסקי הדין בתיקי העתירות במחלוקת?

<p>הגיעו להסדר ביניהם באופן שלא חייב הכרעה משפטית לגוף המחלוקת</p> Signup and view all the answers

למה ממתינות מרבית עתירות בפני בית המשפט?

<p>להשפעת חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי בהאג על פסקי הדין בישראל</p> Signup and view all the answers

מהו סוג העתירות שמבוססות על חקלאות בגין הפגעה בזכויותיהם שנגרמת מההפרדה?

<p>עתירות שמתארות את ההשלכה של גדר ההפרדה על זכויותיהם של החקלאים</p> Signup and view all the answers

מהו החלוקה העבורה שנעשו בעתיָּרּוֹת?

<p>חלוקה לשני שני, לשני שני</p> Signup and view all the answers

מה עשה מרבית העתיָּרּוֹת?

<p>עברו לבחינת חוקיות תווי ההפרדה</p> Signup and view all the answers

באיזו מע' ממשמע מרבית העתיָּרּוֹת?

<p>'44 - 109 ?'</p> Signup and view all the answers

מה מכוון המחבר כאשר הוא אומר 'אין לי אלא להסכים עם השופט בורגנטול'?

<p>הוא מתנגד לדברי השופט בורגנטול</p> Signup and view all the answers

למה המחבר מתנגד?

<p>להחלטת בית הדין הבינלאומי</p> Signup and view all the answers

מה מתרחש כאשר המחבר אומר 'התשתית העובדתית שעליה נבנה פסק הדין תשתית לקויה היא עד שאין מקום להכריע'?

<p>המחבר מבהיר את בעיית העובדות</p> Signup and view all the answers

מהי הדעת של המחבר כלפי דיוני בית הדין?

<p>הוא אינו ברור או מאמין בהעלאת דעות</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser