ทดสอบ TGAT/TPAT วิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตุลาคม 66

JudiciousPurple avatar
JudiciousPurple
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

ข้อใดคือขั้นตอนที่ควรทำก่อนตอบคำถาม?

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบสอบ

การตรวจสอบข้อมูลวิชาที่เรียนทำได้ที่ไหน?

ในระบบสอบ

ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องตรวจสอบในระบบสอบคือ?

ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา

ข้อมูลใดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนที่จะตอบคำถาม?

รหัสนักศึกษา

การตรวจสอบข้อมูลที่มีทั้งหมดเพื่อทำอะไร?

เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

เปลือกโลกถูกแบ่งเป็นส่วนใด?

ชั้นไซอัลและชั้นไซมา

ชั้นไซอัลของเปลือกโลกประกอบด้วยส่วนประกอบใด?

silica และ alumina

ชั้นไซมาของเปลือกโลกประกอบด้วยส่วนประกอบใด?

silica และ magnesium

ภูเขายอดโดมเป็นลักษณะภูมิประเทศของเขตใด?

ส่วนรองใต้ชั้นไซอัล

กระบวนการปรับระดับของผิวโลกเกิดขึ้นอย่างไร?

การผันแปรจากพลังงานภายใน

Study Notes

สารบัญสอบ TGAT/TPAT

  • สอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • จัดทำโดยสถาบันกวดวิธา Premier Prep
  • มีจำนวนข้อสอบ 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทดสอบ TGAT/TPAT วิชา TGAT1 การสื่่อสารภาษาอังกฤษ ตุลาคม 66 โดย Premier Prep ข้อสอบมี 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน กรุณาอ่านคำอธ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser