ทฤษฎีเกี่ยวกับกรด-เบส

UnlimitedKindness avatar
UnlimitedKindness
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

คำว่า 'เบส' ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยใคร?

กียอม-ฟรองซัว รูเอล

ใครเป็นผู้ให้แนวคิดทฤษฎีของแอซิดและเบสครั้งแรก?

แลโวไซเย

สารใดที่ถือเป็นแกรมมาตี้ของแลโวไซเย?

HNO3 (กรดไนโตรจีน)

'Base' มักจะมีคุณสมบัติใดต่อการชิ้นช้อป?

'ขม'

คำพ้องของ 'base' ในคณิตศาสตร์คือ?

'พื้นที่'

ในปฏิกิริยาแอซิด-เบส สารใดที่เป็นแอซิดจะสูญเสียอะไร?

โปรตอน

อะไรคือหลักการพื้นฐานของการกำหนดว่าสารใดเป็นแบบหรือเบส?

การสูญเสียโปรตอน

ใครจะได้รับโปรตอนในปฏิกิริยาแอซิด-เบส?

Base

ในทฤษฎีแอซิด-เบส สารใดที่มีไฮโดรจีนในลักษณะของไฮโดรจีนแคทไทอัน?

H+

'Conjugate base' เป็นคำทางวัชพื้นที่ข้างหลังของ...

'Conjugate acid'

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบส และการประยุกต์ใช้ในการวัดค่า pH ผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยการตกตะกอน รวมถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีกรด-เบสของ Brønsted–Lowry

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser