Quiz sobre els fonaments de Linux

AdequateTopaz avatar
AdequateTopaz
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Què és Unix?

Un sistema operatiu multiusuari, multiprocés i portable

Quin és el superusuari o administrador del sistema en Unix?

root

Com es pot autenticar un usuari normal al sistema Unix?

Amb el login: userlinux i la contrasenya corresponent

Com està organitzat el sistema de fitxers en Unix?

En una estructura jeràrquica d’arbre únic

Què significa que 'tot es tracta com fitxers' en Unix?

Els fitxers, directoris, dispositius i comunicacions es tracten de la mateixa manera

Què és un script en el context de la programació shell (bash)?

Un arxiu de text que un intèrpret de comandes interpreta i executa línia a línia

Què s'utilitza per automatitzar tasques en la programació shell (bash)?

Scripts

Què permeten les comes simples (' ') en la programació shell (bash)?

Interpreta literalment el contingut sense expansió de metacaràcters

Què fa la comanda 'chmod u+x miscript.sh' en la programació shell (bash)?

Atorga permisos d'execució només a l'usuari del fitxer 'miscript.sh'

Què representa la comanda 'echo "Hello World ."' en un script en la programació shell (bash)?

Mostra el text 'Hello World .' a la sortida estàndard

Aprengui sobre els fonaments de Linux, incloent el sistema operatiu multiusuari i multiprocés, l'autenticació d'usuaris i els entorns gràfic i no gràfic. Comenci a explorar les funcionalitats d'aquest sistema operatiu popular.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

UNIX Time-Sharing System Quiz
10 questions
Unix Operating System Essentials
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser