Slovenská literárna moderna - Maturita

EfficaciousQuasar avatar
EfficaciousQuasar
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Čo je symbolom v danej básni?

Ruka ženy

Aký rytmus vytvára utilizácia silabotonickej stopy a trochej v básni?

Rytmus bubnovania kvapiek

Čo je rubáž v danej básni?

Posmrtný odej

Čo je charakteristické pre druhou kráskovu básnickú zbierku Verše?

V básňach je menej smúdku a pesimizmu

Aký je efekt opakovania samohlások A a I v básni?

Dotvára eufóriu

Čo je charakteristické pre hudobnosť kráskových básní?

Dôležitá je eufonickosť

Kto je autorom básnických zbierok verše, ktoré patria do literárnej moderny?

Janko Jesenský

Čo je ústrednou témou v básnické zbierke verše Janka Jesenského?

Láska

Ako sa nazýva obdobie modernizácie literatúry v slovenskej literatúre?

Slovenská literárna moderna

Aký nový pohľad na ženu a na vzájomný vzťah muža a ženy priniesol Janko Jesenský?

Neidealizoval lásku

Ktorí autori najviac vplyvnili na slovenskú literatúru?

Francúzšti prekliatí básnici

Kedy vydal Janko Jesenský prvú básnickú zbierku verše?

1905

Kto bol vedúcou osobnosťou Slovenskej moderny?

Ivan Krasko

Čo boli hlavné rysy diela básnikov Slovenskej moderny?

Hudobnosť a eufónia verša

Kto bol hlavným predstaviteľom slovenskej literárne moderny?

Ivan Krasko

Čo sa nachádzajú okrem ľúbostných básní v básnickej zbierke verše Janka Jesenského?

Náladové impresie z veľkomesta

V ktorých časopisoch publikovali básnici Slovenskej moderny svoje diela?

Denica, Živená, Slovenské pohľady a Prúdy

Komu patrí prvenstvo zavádzaní moderných netradičných prvkov do slovenskej poézie?

Janko Jesenský

Aký odbor študoval Ivan Krasko v Prahe?

Chemicke inžinierstvo

Kde bol Ivan Krasko pochovaný?

V Lukovišťach

Ako sa volal Ivan Krasko predtým, než používal svoje umelecké meno?

Jan Boto

Kto odhalil, že sa za pseudonymom Janko Cigáň skrýva Ivan Krasko?

František Votruba

Aký je častý motív v básňach Ivana Krasko?

Spomienky na domov a matku

Aká bola prvá básnická zbierka Ivana Krasko?

Noc a samota

Vladimír Roj bol ako profesionálny človek?

evangelickým farárom

Kedy bol Vladimír Roj na štúdijnom pobyte v Anglicku?

V roku 1910

Kto bol Vladimírovi Rojovi otcovským starším?

Jozef Miloslav Hurban

V akej literárnejšej forme sa Vladimír Roj venoval?

Symbolizmu a impresionizmu

Kam bol Vladimír Roj pochovaný?

Národnom cintoríne v Martine

Čo sa vo Vladimírovej tvorbe vyjadrovalo?

Rozpory medzi svetom a srdcom, snom a skutočnosťou

Study Notes

Slovenská literárna moderna

 • V počiatku 20. storočia sa do slovenskej literatúry dostali nové myšlienkové a umelecké prúdy, ktoré sa nazývali slovenskou literárnou modernou.
 • Toto obdobie bolo charakterizované subjektívnymi motívmi, vlastnými túžbami a smútkom, a odklonilo sa od národných tém.

Ivan Krasko

 • Ivan Krasko bol hlavným predstaviteľom slovenskej literárne moderny.
 • Bol zakladateľom modernej slovenskej liriky.
 • Narodil sa v GEMeri, vlastným menom Jan Boto.
 • V Prahe vyštudoval chemické inžinierstvo a istý čas žil v Čechách.
 • Počas prvej svetovej vojny bojoval na Ruskom a Italiánskom fronte.
 • V medzivojnovom období pracoval v štátnych slúžbách a ako dôchodca žil v Biešťanoch.
 • Pochovaný je v rodných Lukovišťach.

Ivan Krasko -(diela)

 • Prvá básnická zbierka "Noc a samota" vyšla v roku 1909.
 • Básne tejto zbierky sú charakteristické najmä pocity smútku, samoty, opustenosti, beznádeje.
 • Druhá kráskova básnická zbierka sa volá "Verše".
 • V jej básniach je menej smútku a pesimizmu, ako by sa básnik vyrovnal s dávnymi bolestiami.

Janko Jesenský

 • Janko Jesenský bol ďalším významným predstaviteľom slovenskej literárne moderny.
 • Písal krem prózy aj poéziu.
 • Patrí do literárnej moderny práve tou časťou svojej tvorby.
 • Spočiatková ľubostná tematika, neskôr politická tematika a satira.
 • Prvú básnickú zbierku verše vydal ešte v roku 1905.

Vladimír Roj

 • Vladimír Roj bol slovenský básnik a prekladateľ.
 • Vnuk slovenského národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana.
 • Roj bol evangelickým farárom.
 • Už počas štúdia pracoval ako spoluredaktor v časopise Prúdy a Denica.
 • Pochovaný je na národnom cintoríne Martine.

Slovenská literárna moderna, nová myšlienková a umelecké prúdy v slovenskej literatúre na začiatku 20. storočia. Preberieme sa o básnickej moderne alebo kráskovej škole.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Slovak National Movement 18th-19th Century
17 questions
Slovak Law Quiz
10 questions

Slovak Law Quiz

ExcellentRadium avatar
ExcellentRadium
Use Quizgecko on...
Browser
Browser