Slovenská romantická literatúra 19. storočia

CherishedColumbus avatar
CherishedColumbus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

V slovenskej literatúre sa _____________ presadil až v 40. rokoch 19. storočia.

romantizmus

Slovenský romantický hrdina je predovšetkým _____________, národovec.

vlastenec

Ľudovít Štúr bol takou intelektuálnou autoritou, že jeho menom sa často označovala celá generácia – _____________.

štúrovci

Ľudovít Štúr sa stal horlivým členom _____________ česko-slovanskej.

Spoločnosti

Ľudovít Štúr vystupoval proti _____________ útlaku.

národnému

Ľudovít Štúr pôsobil ako zástupca profesora _____________.

Palkoviča

Po dvou roku pobytu v _____________ nielen prehĺbil vedomosti mladého Štúra, ale upevnil aj jeho vlastenecké cítenie.

Halle

Dňa 24. 4. 1836 štúrovci absolvovali pamätný výlet na _____________, kde Štúr prijal slovanské meno Velislav.

Devín

Štúr dokazoval, že za samostatný národ možno považovať iba ten _______________, ktorý má aj vlastný jazyk.

celok

V roku 1845 dostal Štúr povolenie vydávať _______________.

noviny

Prvé slovenské politické noviny, ktoré ponúkali informácie o hospodárskych a politických problémoch, sa volali _______________.

Slovenskje národňje novini

Štúr žiadal zrušenie _______________ a zdanenie šľachty.

poddanstva

Predstavitelia národného hnutia sa zišli v máji 1848 v _______________.

Liptovskom Mikuláši

Štúr objasnil myšlienky Žiadostí i na _______________ zjazde v Prahe.

Slovanskom

Slovenská národná rada bola ustanovena v _______________.

Viedni

Štúr zomrel v _______________ na následky zranenia.

Modre

Slovenská romantická literatúra sa vyvíjala v 19. storočí, ale oneskorene oproti inej Európe. Dôvodom bola nízka úroveň života v Uhorsku a dominantné postavenie maďarského národa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser