Slovak Law Quiz

ExcellentRadium avatar
ExcellentRadium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Kto vydáva vládne nariadenia?

Vládna SR

Kedy vzniká spôsobilosť na právne úkony u fyzických osôb?

Plnoletosťou

Ako môže vzniknúť zastupovanie v právnych vzťahoch?

Zo zákona, na základe úradného výkonu alebo plnej moci

Čo sú právnické osoby?

Subjekty právnych vzťahov, ktoré majú právnu subjektivitu

Čo je preklúzia?

Zánik právneho nároku z dôvodu, že si ho oprávnený v zákonom stanovenej lehote neuplatnil

Akým spôsobom sa môže rozhodovať pri podielovom spoluvlastníctve?

väčšinovým uznesením podľa toho ako sa spoluvlastníci dohodli

Kedy vzniká pracovnoprávna spôsobilosť?

dovŕšením 15 rokov a ukončenia povinnej školskej dochádzky

Kto môže byť zamestnávateľom?

FO alebo PO, ak zamestnáva aspoň jedného zamestnanca

Čo môže byť spôsobom zabezpečenia záväzkov zo zmlúv?

predaj nehnuteľnosti na dražbe

Ako dlho môže byť skúšobná doba v pracovnej zmluve?

maximálne trojmesačná a u vedúcich maximálne šesťmesačná

Study Notes

Vládne nariadenia a právne úkony

 • Vládne nariadenia vydáva vláda SR
 • Spôsobilosť na právne úkony u fyzických osôb vzniká plnoletosťou

Právnické osoby a zastupovanie

 • Právnické osoby sú subjekty právnych vzťahov, ktoré majú právnu subjektivitu
 • Zastupovanie v právnych vzťahoch môže vzniknúť zo zákona, na základe úradného výkonu alebo plnej moci

Právne normy a platnosť

 • Platnosťou právnej normy rozumieme splnenie predpísaných náležitostí, prijatie príslušný orgánom medziach jeho kompetencií a jej vyhlásenie predpísaným spôsobom

Preklúzia a právny vzťah

 • Preklúzia je zánik nároku z dôvodu, že si ho oprávnený v zákonom stanovenej lehote neuplatnil
 • Právny vzťah je spoločenský vzťah medzi subjektami práva, ktorý sa opiera o právnu normu a v ktorom subjekty vystupujú ako nositelia práv a povinnosti

Spoluvlastníctvo

 • Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť medzi všetkými subjektami právneho vzťahu
 • Pri podielovom spoluvlastníctve sa rozhoduje väčšinovým uznesením, kde väčšina sa počíta podľa veľkosti podielov

Zabezpečenie záväzkov zo zmlúv

 • Medzi spôsoby zabezpečenia záväzkov zo zmlúv patrí zmluvná pokuta

Pracovné právo

 • Pracovnoprávna spôsobilosť zamestnanca vzniká dovŕšením 15 rokov a ukončením povinnej školskej dochádzky
 • Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy vzniká dňom, ktorý je v zmluve uvedený ako deň nástupu do práce
 • Zamestnávateľom môže byť FO alebo PO, ak zamestnáva aspoň jedného zamestnanca
 • Skúšobná doba v pracovnej zmluve môže byť maximálne dvojmesačná

Test your knowledge of Slovak law and legislation. Questions cover various aspects of law, including government institutions, legal capacity, and representation in legal relationships.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Slovak Language and Slovakia Quiz
5 questions
Slovak Labor Law and Legislative Process Quiz
27 questions
Slovak National Movement 18th-19th Century
17 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser