SH1634 Uses of Language in Society

EnergyEfficientIllumination avatar
EnergyEfficientIllumination
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang tungkuling regulatoryo ng wika ayon sa ipinakikita ng teksto?

Magbigay ng direksiyon gaya ng pagtuturong lokasyon ng isang partikular na lugar

Sa anong tungkulin ng wika matatagpuan ang pagkuha o paghahanap ng impormasyon na may kinalaman sa paksang pinag-aaralan?

Heuristiko

Aling uri ng tungkulin ng wika ang naglalarawan sa paraang pakikipagtalastasan ng tao sa kanyang kapwa?

Interaksiyonal

Ano ang saklaw ng tungkuling personal ayon sa ipinapakita ng teksto?

Pagpapahayag ng opinyon o kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan

Saan matatagpuan ang tungkuling heuristiko ayon sa nabanggit sa teksto?

Pagbibigay direksiyon gaya ng pagtuturong lokasyon

Ano ang pinakamahalagang punto ng teksto tungkol sa kuwento ni Tarzan?

Ang wika ng mga hayop ang unang natutunan ni Tarzan kaya mahirap siyang matuto ng tao.

Ano ang epekto kapag ang isang taong bagong lipat sa komunidad ay hindi nag-uusap sa iba?

Mahihirapan siyang matutunan ang wika ng komunidad kung walang pakikisalamuha.

Ano ang pinahihiwatig ng teksto tungkol sa pangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa iba gamit ang wika?

Mahalaga ang pakikipag-usap sa iba para mabilis matuto ng wika.

Anong kategorya ng tungkulin ng wika ay tinukoy ni M.A.K. Halliday na may kinalaman sa pagtugon sa pangangailangan ng tao sa pakikipag-ugnayan?

Interpersonal

Ano ang gampanin ng Instrumental Function ng wika, ayon sa teksto?

Tumutugon sa pangangailangan ng tao na makipag-ugnayan gamit ang iba't ibang instrumento.

Language is primarily social. A classic example is the story of Tarzan, who first learned the sounds of animals as his companions in the jungle. Notice a child with no interaction with others; it would be difficult for them to learn to speak without someone to talk to. Even a person moving to a community with a different language will struggle to communicate if they do not interact with others.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser