Senior High School PE & Health Module 1: Personal Safety Protocols Quiz

LegendaryRose avatar
LegendaryRose
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Ano ang kahulugan ng seksyon 176 ng Republic Act 8293?

Nangangailangan ng pahintulot mula sa ahensya ng gobyerno ang paggamit ng mga gawang pampamahalaan para sa pakinabang.

Ano ang maaaring gawin ng ahensya o opisina ng gobyerno para sa paggamit ng kanilang gawang pampamahalaan para sa pakinabang?

Maaring ipataw ang pagbabayad ng royalties.

Sino ang may-ari ng mga inirerekord na materyal na kasama sa module?

Mga may-ari ng copyright ng mga materyal

Ano ang maaaring ipataw na kondisyon ng ahensya o opisina ng gobyerno para sa paggamit ng kanilang gawang pampamahalaan?

Pagbabayad ng royalties

Ano ang maaaring mangyari kung hindi humingi ng pahintulot mula sa ahensya o opisina ng gobyerno para gamitin ang kanilang gawang pampamahalaan?

Maaaring magkaroon ng kaso

Sino ang nagmamay-ari ng mga inirerekord na materyal tulad ng kanta, kwento, tula, larawan, atbp.?

Mga may-ari ng copyright

Ano ang layunin ng P.E and HEALTH 12 Alternative Delivery Mode (ADM) Module?

Tulungan ang guro o tagapag-facilitate na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa K to 12 Curriculum

Ano ang inaasahang gawin ng tagapag-facilitate ayon sa mensahe para sa kanila?

Orientahan ang mga mag-aaral kung paano gamitin ang module at subaybayan ang kanilang progreso

Ano ang layunin ng What I Need to Know na bahagi ng module para sa mga mag-aaral?

Magbigay ng ideya sa mga kasanayan o kakayahan na inaasahan nilang matutunan sa module

Ano ang inaasahang gawin ng mag-aaral ayon sa mensahe para sa kanila?

Maging masaya sa pag-aaral at maging aktibong mag-aaral

Sino-sino ang nag-collaboratively design, developed at reviewed ng module?

Mga guro mula sa pribadong at pampublikong institusyon

Ano ang layunin ng Notes to the Teacher na bahagi ng module?

Magbigay ng tips o estratehiya na makakatulong sa tagapag-facilitate sa pagtuturo

Ano ang layunin ng bahagi ng What I Know para sa mga mag-aaral?

Pakita kung gaano sila kaalam sa lesson

Ano ang inaasahang gawin ng tagapag-facilitate habang pinapamahalaan ang sariling pag-aaral ng mga mag-aaral?

"Encourage" at "assist" sila habang sila'y gumagawa ng tasks included sa module

Ano ang inaasahang gawin ng mga mag-aaral habang sila'y nagproproseso ng nilalaman ng learning resource?

"Encourage" at "assist" ang sarili habang sila'y gumagawa nito

Test your knowledge of personal safety protocols during moderate-vigorous physical activities (MVPA) participation with this Grade 12 P.E. and Health quiz. Explore the guidelines for safe engagement in physical activities and ensure a thorough understanding of safety measures.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser