Romanian Legal Terminology

JovialShark avatar
JovialShark
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Care sunt cele două tipuri de norme juridice în funcție de caracterul lor imperativ?

Norme imperative și norme dispozitive

Ce înseamnă o normă juridică completă sau determinată?

O normă juridică cu un conținut specific sau precis

Care sunt cele două tipuri de legi în funcție de rolul lor în sistemul legal?

Legi constituționale și legi ordinare

Ce reprezintă cutuma în sistemul juridic?

Practici sau obiceiuri juridice neformalizate

Cum sunt numite actele normative emise de autoritățile publice centrale?

Ordine, instrucțiuni, norme metodologice, decizii

Care este diferența dintre tratatele constitutive și tratatele de modificare?

Tratatele constitutive stabilesc organizația și funcționarea unei entități, în timp ce tratatele de modificare aduc modificări la tratatele existente

Ce reprezintă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene?

Practica judiciară a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Care este diferența dintre un tratat internațional și o convenție internațională?

Tratatul internațional este un acord general, în timp ce convenția internațională este un acord specific

Ce reprezintă abrogarea expresă a unei legi?

Anularea explicită a unei legi prin adoptarea unei noi legi

Ce înseamnă intrarea în vigoare a unei legi?

Momentul de la care o lege începe să producă efecte juridice

Care este diferența dintre dreptul pozitiv și dreptul natural?

Dreptul pozitiv este definit de legile scrise, în timp ce dreptul natural se referă la principiile și drepturile fundamentale considerate a fi universale și valabile în mod natural.

Ce înseamnă principiul legalității în drept?

Principiul legalității se referă la obligația respectării legilor și a deciziilor luate conform acestora.

Care este diferența între dreptul public și dreptul privat?

Dreptul public se referă la regulile care guvernează relațiile dintre stat și cetățeni sau alte entități publice, în timp ce dreptul privat reglementează relațiile dintre entități private.

Ce înseamnă relația de subordonare în contextul juridic?

Relația de subordonare indică o relație în care o entitate este supusă autorității sau controlului altei entități.

Care este diferența între dreptul procesual și dreptul material?

Dreptul procesual reglementează modalitatea de soluționare a litigiilor și aplicare a dreptului, în timp ce dreptul material se referă la normele care reglementează drepturile și obligațiile părților implicate în litigiu.

Ce înseamnă ipoteza în contextul juridic?

Ipoteza reprezintă o presupunere sau afirmație de fapt pe care se bazează o anumită regulă sau decizie juridică.

Care sunt principalele domenii ale dreptului material?

Dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietății intelectuale, dreptul succesoral etc.

Ce înseamnă relația de coordonare în contextul juridic?

Relația de coordonare indică o relație în care entitățile implicate au aceeași autoritate sau putere într-un anumit context.

Ce reprezintă dispoziția în domeniul juridic?

Dispoziția reprezintă o regulă sau o hotărâre cu caracter obligatoriu emisă de o autoritate competentă.

Ce înseamnă caracterul supranațional în contextul juridic?

Caracterul supranațional se referă la situațiile în care normele și instituțiile juridice depășesc limitele naționale și se aplică la nivelul întregii comunități sau al unor entități internaționale.

Testați-vă cunoștințele despre terminologia juridică românească, inclusiv dreptul pozitiv, dreptul natural și diversele principii legale.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Military Pensions in Romania
10 questions
Romanian Ambulance Service Declaration
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser