Rizal and El Filibusterismo

SpiritedOceanWave avatar
SpiritedOceanWave
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Kailan sinimulan ni Rizal ang pagsusulat ng nobelang El Filibusterismo?

1887

Ano ang kinapos si Rizal sa pagpapalimbag ng El Filibusterismo matapos itong matapos?

Pantustos

Sino ang nagpadala ng kinakailangang salapi kay Rizal para matapos ang pagpapalimbag ng El Filibusterismo?

Valentin Ventura

Ano ang ipinagkaloob ni Rizal sa tatlong paring martir na Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora?

Nobelang El Filibusterismo

Ano ang layunin ni Rizal sa pagsusulat ng isa pang nobela matapos ang El Filibusterismo?

Etika at hindi pulitika ang magiging pangunahing diwa

Ano ang istilo ng nobelang Tagalog na Makamisa na natapos ni Rizal?

Mapanudyo

Sino ang kilala bilang isang manunulat, nasyonalista, surgeon, novelista, at manlilikha ng tula?

Jose Rizal

Ano ang paniniwalang itinuturo ng La Liga Filipina?

Isa'y katulad ng lahat

Saan si Jose Rizal ipinadakip at isinakay?

Fort Santiago

Ano ang mga dahilan sa pagpapatapon kay Rizal?

Ang pagsulat ng mga aklat at mga artikulo sa ibang bansa na tumutuligsa sa inang Espanya

Ano ang pangalawang nobelang isinulat ni Jose Rizal?

El Filibusterismo

Saan isinugalan ni Jose Rizal ang kaniyang pangalawang nobelang El Filibusterismo?

Tatlong paring martis na sina Mariano Gomez, Jacinto Zamora, at Jose Burgos

Sino ang pambansang bayani na isinulat ang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo?

Jose Rizal

Saan at kailan ipinagbili ang unang bersyon ng Noli Me Tangere?

Berlin, 1887

Ano ang trabaho ni Jose Rizal bago siya sumulat ng kanyang mga nobela?

Doktor

Sino ang tatlong paring martir na sinulatan ni Jose Rizal sa pamamagitan ng El Filibusterismo?

Gomez, Burgos, at Zamora

Saan at kailan sinulat ni Jose Rizal ang tula na "Ultimo Adios" o "Huling Paalam"?

Fort Santiago, Oktubre 1887

Study Notes

Ang El Filibusterismo

 • Sinulat ni Rizal ang El Filibusterismo sa Calamba noong Oktubre 1887 at natapos noong Marso 29, 1891.
 • Inilahad sa F.Meyer-Van Loo Press, Blg. 66 Kalye Viaanderen sa Gante, Belhika.
 • Inihandog ni Rizal ang nobelang ito sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora.

Ang Mga Pangarap ni Rizal

 • Nais ni Rizal na sumulat ng isa pang nobela na kung saan ay etika at hindi pulitika ang magiging pangunahing diwa.
 • Pagtutuunan niya ng pansin ang mga kaugalin ng mga Pilipino.
 • May iba pang natapos na nobela si Rizal, kabilang ang Makamisa, isang nobelang Tagalog na may istilong mapanudyo.

Ang Pagdakip kay Rizal

 • Nabigla na lamang si Rizal nang siya ay ipadakip noong ika-7 ng Hulyo, 1892.
 • Inilulan siya sa isang karwahe ng palasyo at inihatid sa isang piitan sa Fort Santiago.
 • Nanatili siya rito hanggang hatinggabi ng Hulyo 14 at kinaumagahan ay lihim na isinakay sa bapor patungon Dapitan.

Ang Kadahilanan sa Pagpapatapon kay Rizal

 • Naglabas siya ng mga aklat at mga artikulo sa ibang bansa na tumutuligsa sa inang Espanya.
 • May natuklasan na mga babasahing may pamagat na Pobre Failes (Ang kahabag-habag na mga Payle).
 • Ang kaniyang pangalawang nobelang El Filibusterismo ay inihandog niya sa tatlong paring martir at ipinalimbag pa sa pahina ng pamagat ang mga salitang "walang nang nalalambing dapat gawin para sa kaligtasan ng Pilipinas kundi ang humiwalay sa inang-bayan".

Test your knowledge about Jose Rizal and his novel, El Filibusterismo, including the background of its writing, publication challenges, and key characters. This quiz covers historical facts related to Rizal's work and the circumstances surrounding the creation of his literary masterpiece.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser