Rechtsfilosofie van straffen

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

22 Questions

Straf heeft als hoofddoel het veroorzaken van leed. (true/false)

True

Schadevergoeding wordt beschouwd als een vorm van straf. (true/false)

False

Het is de bedoeling van straffen om pijn te veroorzaken. (true/false)

True

Het voelt goed en geeft voldoening is een problematische rechtvaardiging voor straffen. (true/false)

True

Volgens utilitarisme moet straf een vermijdende functie hebben. (true/false)

True

Generale preventie heeft betrekking op het ontmoedigen van potentiële daders. (true/false)

True

Speciale preventie heeft als doel om recidive te voorkomen. (true/false)

True

Utilitarisme hangt af van empirische toetsing. (true/false)

True

Retributivisme is een van de twee klassieke rechtvaardigingen voor straf. (true/false)

True

Bentham en Beccaria behoren tot de aanhangers van het utilitarisme. (true/false)

True

Volgens het utilitarisme moet straffen altijd leiden tot afschrikking. (Juist of Onjuist)?

False

Volgens het retributivisme is straf bedoeld als beloning voor goed gedrag. (Juist of Onjuist)?

False

Het retributivisme is een forward-looking theorie. (Juist of Onjuist)?

False

Volgens het retributivisme moeten mensen altijd gestraft worden, zelfs als ze onder dwang handelden. (Juist of Onjuist)?

False

Het retributivisme heeft geen legitimatie voor strafdwang. (Juist of Onjuist)?

False

Volgens het retributivisme is het vrijewilprobleem van cruciaal belang. (Juist of Onjuist)?

False

Volgens het retributivisme is vrije wil nodig voor schuld. (Juist of Onjuist)?

False

Volgens het retributivisme steunt de volledige theorie op het bestaan van vrije wil. (Juist of Onjuist)?

False

B.F. Skinner's rechtvaardiging van straf legt de nadruk op gedragsverandering. (Juist of Onjuist)?

False

Volgens B.F. Skinner is straf altijd noodzakelijk om gedragsverandering te bewerkstelligen. (Juist of Onjuist)?

False

Er is slechts één filosofische rechtvaardiging voor straffen zonder controverse of gebreken. (Juist of Onjuist)?

False

Het retributivisme stelt dat zelfs als de gemeenschap zichzelf opheft, de laatste gevangene nog steeds gestraft moet worden. (Juist of Onjuist)?

False

Deze quiz behandelt het rechtsfilosofische probleem van straffen, waarbij de definitie van straffen wordt besproken en de rechtvaardiging ervan wordt onderzocht. Het gaat in op de betekenis van straffen binnen het strafrecht en onderscheidt straffen van andere maatregelen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser