Hoofdstuk 7 Het recht om te straffen

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Wat is volgens de tekst een belangrijk doel van straffen?

Vergelding

Welk rechtsfilosofisch probleem wordt in de tekst besproken in relatie tot straffen?

Rechtvaardiging

Wat is volgens het utilitarisme een belangrijk doel van straffen?

Afschrikking

Welke rechtvaardiging wordt in de tekst genoemd als problematisch?

Voldoening

Wat is het belangrijkste verschil tussen straffen en andere maatregelen?

Vergelding

Welke vorm van preventie wordt besproken in relatie tot straffen?

Generale preventie

Wat wordt in de tekst genoemd als een probleem voor het utilitarisme?

Empirische toetsing

Wat is een probleem dat wordt genoemd in verband met het utilitarisme?

Afschrikking door straffen kan het tegenovergestelde effect hebben.

Wat wordt bedoeld met 'retributivisme' volgens Kant?

Straf moet dienen als verdiende beloning voor schuld.

Wat is een probleem dat wordt genoemd in verband met 'dwangproblemen'?

Er is geen legitieme rechtvaardiging voor strafdwang.

Wat is een probleem dat wordt genoemd in verband met 'het vrijewilprobleem'?

Mensen hebben geen vrije wil en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden.

Wat is volgens B.F. Skinner een doel van straf?

Straf is een middel tot gedragsverandering.

Wat is een bezwaar tegen de moreel-educatieve rechtvaardiging voor straffen?

De noodzakelijkheid van straf is niet altijd duidelijk.

Study Notes

Doel van straffen

 • Een belangrijk doel van straffen is het voorkomen van misdaden.
 • Volgens het utilitarisme is een belangrijk doel van straffen het minimaliseren van lijden en het maximaliseren van het algemeen welzijn.

Rechtsfilosofisch probleem

 • Het rechtsfilosofisch probleem dat wordt besproken is het probleem van de rechtvaardiging van straffen.

Problemen met rechtvaardiging

 • De moreel-educatieve rechtvaardiging wordt genoemd als problematisch.
 • Een bezwaar tegen de moreel-educatieve rechtvaardiging voor straffen is dat deze niet altijd effectief is.

Straffen vs. andere maatregelen

 • Het belangrijkste verschil tussen straffen en andere maatregelen is dat straffen pijnlijk of onplezierig zijn.

Preventie

 • De vorm van preventie die wordt besproken is het voorkomen van misdaden door het afschrikken van potentiële misdadigers.

Problemen met het utilitarisme

 • Een probleem dat wordt genoemd in verband met het utilitarisme is dat het kan leiden tot het veroordelen van onschuldigen om het algemeen welzijn te maximaliseren.
 • Een ander probleem dat wordt genoemd is dat het utilitarisme geen rekening houdt met het individueel belang.

Retributivisme

 • Volgens Kant betekent 'retributivisme' dat straf noodzakelijk is omdat het een vorm van rechtmatige vergelding is.

Dwangproblemen

 • Een probleem dat wordt genoemd in verband met 'dwangproblemen' is dat het kan leiden tot het overschrijden van de vrijheid van het individu.

Vrijewilprobleem

 • Een probleem dat wordt genoemd in verband met 'het vrijewilprobleem' is dat het niet duidelijk is of het individu wel echt vrij is in zijn keuzes.

B.F. Skinner

 • Volgens B.F. Skinner is een doel van straf het voorkomen van ongewenst gedrag.

Deze quiz gaat over het rechtsfilosofische probleem van straffen, waarbij de nadruk ligt op de rechtvaardiging van straffen binnen het strafrecht. Het behandelt de verschillen tussen straffen en andere maatregelen zoals schadevergoeding, therapie, isolatie en heropvoeding.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser