Rättsskydd

SuitableMountainPeak avatar
SuitableMountainPeak
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

49 Questions

Vad är en doktrin?

En vetenskaplig uppfattning inom juridiken.

Vad är en sedvänja?

En oskriven regel som följs av tradition.

Vad är ett prejudikat?

Ett domstolsavgörande som kan ge vägledning i framtida liknande fall.

Vad syftar Europakonventionen på?

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Vad är en social regel?

En regel som följs i samhället.

Vilket kriterium måste uppfyllas för att ha rösträtt i riksdagsval i Sverige?

Alla ovanstående kriterier måste uppfyllas.

Enligt vilken grundlag har svenska medborgare rätt att fritt yttra sig?

Yttrandefrihetsgrundlagen

Vad innebär tryckfrihet enligt texten?

Alla ovanstående alternativ är korrekta.

Vad är en förordning inom EU:s lagstiftning?

En typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.

Vad reglerar förvaltningsrätten?

Statens och andra offentliga myndigheters organisation, befogenheter och verksamhet.

Vilka är de tre typerna av domstolar som finns i Sverige?

Allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar

Vad är Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Överstatliga domstolar i Europa

Vilken domstol tar emot överklagan om beslutet om körkort?

Förvaltningsrätten

Vilken domstol granskar beslutet om serveringstillstånd?

Förvaltningsrätten

Vilken domstol är specialiserad på arbetsrättsliga frågor?

Arbetsdomstolen

Vilken myndighet har till uppgift att förebygga, utreda och åtala ekonomisk brottslighet?

Ekobrottsmyndigheten

Vad är rättsutredning?

En undersökning som genomförs för att samla bevis och information i ett rättsligt ärende

Vad är en specialdomstol?

En domstol som har jurisdiktion över en specifik typ av ärende, till exempel arbetsdomstolen

Vad är rättsskydd?

En försäkring som hjälper till att täcka kostnader för juridisk hjälp i händelse av en tvist eller rättslig process

Vad är polisens huvuduppgifter?

Att förebygga och bekämpa brott, upprätthålla ordning och säkerhet, samt genomföra trafikkontroller

Vad kommer Hyresnämnden att göra i Leilas fall?

Granska hennes fall och avgöra om hon har rätt att hyra ut sin lägenhet

Vad kommer Tingsrätten att göra i Leilas fall?

Granska hennes fall och avgöra om hon har rätt att få köpet ogjort

Vad kommer Arbetsdomstolen eller Tingsrätten att göra i Marios fall?

Granska hans fall

Vad kommer Hovrätten att göra i Andrejs fall?

Ta en andra titt på hans fall och avgöra om hans överklagan har fog för sig

Vad menas med ARN?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en svensk myndighet som hjälper konsumenter och företag att lösa tvister utanför domstol

Vad menas med begreppet 'SOU'?

Statens Offentliga Utredningar och är en serie där betänkanden från statliga utredningar publiceras

Vilken myndighet granskar lagförslag när regeringen eller något av riksdagens utskott begär det?

Lagrådet

Vad menas med begreppet 'grundlag'?

En lag som reglerar landets statsskick och de grundläggande fri- och rättigheterna

Vad menas med begreppet 'förordning'?

En författning som beslutas av regeringen

Vad menas med begreppet 'förarbeten'?

De utredningar, propositioner och andra handlingar som ligger till grund för en lag

Åklagarens uppgift är att leda förundersökningar i brottmål, besluta om åtal och representera åklagarsidan i ______.

domstol

Denna myndighet har till uppgift att förebygga, utreda och åtala ______.

ekonomisk brottslighet

Domstolarnas uppgift är att avgöra tvister och brottmål. De ska också ______ till att upprätthålla rättssäkerheten i samhället.

bidra

Vad är en tredskodom?

En tredskodom är en dom som avkunnas när en part inte har svarat på en stämning eller inte dyker upp vid huvudförhandlingen.

Vad är förberedelse?

Förberedelse är den del av rättsprocessen där parterna samlar in och presenterar bevis inför rättegången.

Vad är en huvudförhandling?

Huvudförhandlingen är den del av rättegången där parterna presenterar sina argument och bevis inför domstolen.

Vad menas med tvistemål om mindre värden?

Detta är tvistemål där det ekonomiska värdet av tvisten är relativt lågt. I Sverige gäller särskilda regler för sådana mål för att göra processen snabbare och billigare.

En vetenskaplig uppfattning inom juridiken kallas för ______

doktrin

En oskriven regel som följs av tradition kallas för ______

sedvänja

Ett domstolsavgörande som kan ge vägledning i framtida liknande fall kallas för ______

prejudikat

Europakonventionen syftar på Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, även känd som ______

Europakonventionen

De kommer att väga bevisen och avgöra om Leif har rätt till ett ______

prisavdrag

Hyresnämnden, som är experter på ______, kommer att granska hennes fall

hyresfrågor

Tingsrätten kommer att ta upp hans fall och avgöra om han har rätt till ______

återbetalning

Förvaltningsrätten kommer att granska hans fall och avgöra om Skatteverket ______

hade rätt

1:1 Vad menas med begreppet 'yttrandefrihet'?

rätt att fritt yttra sig på olika sätt

1:2 Vad menas med begreppet 'tryckfrihet'?

rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text

1:3 Vad menas med begreppet 'allmänna handlingar'?

rätt att ta del av allmänna handlingar

1:4 Vad menas med begreppet 'lagharmonisering'?

anpassa lagstiftningen i olika länder för att de ska vara lika eller mycket liknande

Study Notes

Sammanfattning av juridiska termer och begrepp

 • Rättsordning syftar på ett lands rättssystem.

 • Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen.

 • Utredningskommitté är en kommitté som tillsätts av regeringen för att utreda en viss fråga.

 • Betänkande är en rapport med förslag till nya lagar eller ändringar av befintliga lagar.

 • SOU står för Statens Offentliga Utredningar och är en serie där betänkanden från statliga utredningar publiceras.

 • Remissbehandling innebär att ett betänkande skickas på remiss till berörda myndigheter och organisationer.

 • Lagrådet är en myndighet som granskar lagförslag.

 • Rättsregel är en regel som finns i lagar och andra författningar.

 • Lag är en författning som beslutas av riksdagen.

 • Grundlag är en lag som reglerar landets statsskick och grundläggande fri- och rättigheter.

 • Förarbeten är de utredningar och propositioner som ligger till grund för en lag.

 • Prejudikat är ett domstolsavgörande som kan ge vägledning i framtida liknande fall.Sammanfattning av svenska domstolar och rättsväsendet

 • Domstolar i Sverige hanterar både brottmål och tvistemål.

 • En dom är ett formellt beslut fattat av en domstol.

 • Rättsfakta är de faktiska omständigheter som påverkar tillämpningen av en rättsregel.

 • Att överklaga innebär att begära att ett högre rättsligt organ granskar ett lägre organs beslut.

 • Rättsföljd är de konsekvenser som en rättsregel föreskriver vid uppfyllda villkor.

 • Specialdomstolar har jurisdiktion över specifika typer av ärenden, som arbetsdomstolen.

 • Arbetsdomstolen är en specialdomstol som hanterar tvister på arbetsmarknaden.

 • Förvaltningsdomstolar hanterar ärenden som rör offentlig förvaltning och myndighetsutövning.

 • Polisen är en statlig organisation som upprätthåller lag och ordning, förebygger och utreder brott samt genomför straff.

 • Åklagarmyndigheten leder förundersökningar i brottmål, beslutar om åtal och representerar åklagarsidan i domstol.

 • Ekobrottsmyndigheten förebygger, utreder och åtalar ekonomisk brottslighet.

 • Kriminalvården ansvarar för fängelser, frivård och häkten samt verkställer domstolars påföljder.

 • Brottsoffermyndigheten stödjer brottsoffer, administrerar brottsskadeersättning och sprider kunskap inom brottsofferområdet.

Testa dina kunskaper om rättsskydd, rättsväsende och juridiska ombud i detta quiz. Lär dig mer om vad rättsskydd är och hur det kan hjälpa dig i tvister och rättsliga processer. Utforska också hur rättsväsendet fungerar för att upprätthålla social ordning och straffa lagbrytare. Slutligen

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Terms Quiz
5 questions

Legal Terms Quiz

SteadyShark avatar
SteadyShark
Introduction to Legal Terms Quiz
5 questions
Court Security Definitions Quiz
5 questions
Legal Terms and Court Procedures
24 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser